Energi- och klimatarbete

Vellinge kommuns energi- och klimatarbete utgår från följande övergripande resonemang: Vi ska vara en förebild och Vi ska skapa förutsättningar.

Ansvaret för hur energi produceras, distribueras och förbrukas är fördelat på ett stort antal olika aktörer. Vi är många som kan bidra till förändringar och Vellinge kommun har en viktig roll i att leda energi- och klimatarbetet i kommunen och skapa förutsättningar för en omställning av energisystemet och minskade utsläpp av växthusgaser. En omställning av energisystemet innebär att energianvändningen inom kommunen effektiviseras samt att andelen energi från förnybara energikällor ökar. Avsikten med att ställa om energisystemet och att komma ifrån beroendet av fossila bränslen i kommunen är främst att

 • minska utsläppen av växthusgaser och andra energirelaterade föroreningar
 • minska de negativa effekterna på ekonomin av framtida kraftiga oljeprishöjningar till följd av brist på olja eller politisk oro i producentländerna
 • minska klimateffekterna på samhället och ekosystemet och därmed kostnaderna för klimatanpassningsåtgärder
 • visa att Vellinge kommun tar ansvar för att nå de nationella och regionala klimatmålen.

Som ett led i kommunens energi- och klimatarbete har Vellinge kommun gått in som medlemmar i Biogas Syd och Klimatkommunerna.

Vi ska vara en förebild

För Vellinge kommuns egen verksamhet har Program för energieffektivisering 2010-2020 antagits av kommunfullmäktige. Av programmet framgår mål och åtgärder för kommunens egna transporter, kommunägda fastigheter samt den allmänna park- och gatubelysningen. Mål är satta för år 2014 samt år 2020 och förutsätter att ett flertal åtgärder vidtas. Nedan redovisas målsättningen till år 2020:

 • andelen miljöfordon i kommunorganisationens personbilsflotta, exkl. privata bilar, ska år 2020 utgöra 100 procent
 • andelen förnybar energi i organisationens personbilsflotta, exkl. privata bilar, ska år 2020 utgöra minst 80 procent
 • andelen tjänsteresor utanför kommunen med privat bil som inte är miljöfordon ska år 2020 vara 0 procent
 • den totala energianvändningen, exkl. hushållsel, per kvadratmeter i bostäder ska år 2020 vara som mest 120 kWh/m2
 • den totala energianvändningen, inkl. verksamhetsel, per kvadratmeter i lokaler ska år 2020 vara som mest 140 kWh/m2
 • andelen förnybar energi av totalt använd energi för samtliga fastigheter ska år 2020 utgöra minst 75 procent
 • den totala energianvändningen per ljuskälla i belysningsanläggningen ska år 2020 understiga 240 kWh/år
 • Samtliga kvicksilverlampor i belysningsanläggningen ska vara utfasade år 2020

Läs gärna programmet i dess helhet, se länk i högerkolumnen.

Vi ska skapa förutsättningar

Vad avser Vellinge kommun som helhet har ett Energi- och klimatprogram – med utblick mot 2020 antagits av kommunfullmäktige. I detta program redovisas aktuella planer för tillförsel, distribution och användning av energi samt hur en säker, tillräcklig och hållbar energianvändning ska uppnås. Programmet omfattar Vellinge kommun som geografiskt område och inkluderar förutom all kommunal verksamhet också invånare, besökare och näringsliv. Av programmet framgår mål och åtgärder med ambitionen att bl.a. skapa förutsättningar, inspirera och underlätta för kommunens invånare, företag och besökare att göra hållbara val som innebär en minskad energianvändning och en minskad klimatpåverkan. Det övergripande målet för Vellinge kommuns energi- och klimatarbete redovisas nedan:

 • Utsläppen av växthusgaser i Vellinge kommun ska år 2020 ha minskat med 20 procent (jämfört med år 2010)

För att nå det övergripande målet och åstadkomma en omställning av energisystemet i Vellinge kommun så att energianvändningen inom kommunen effektiviseras och andelen energi från förnybara energikällor ökar samtidigt som en tillförlitlig och tillräcklig energitillförsel säkras ska följande fyra delmål vara uppfyllda senast år 2020:

 • Energianvändningen i Vellinge kommun ska år 2020 ha minskat med 20 procent (jämfört med år 2010)
 • Andelen förnybar energi ska år 2020 motsvara 50 procent av all energianvändning i Vellinge kommun
 • Förnybara drivmedel ska år 2020 utgöra minst 20 procent av den totala användningen av drivmedel inom transportsektorn i Vellinge kommun
 • Andelen lokalt producerad förnybar energi ska år 2020 utgöra minst 10 procent av all energianvändning i Vellinge kommun

Läs gärna programmet i dess helhet, se länk i högerkolumnen.

Information och rådgivning

Utöver att vara en förebild och skapa förutsättningar för en minskad energianvändning och klimatpåverkan har Vellinge kommun en viktig roll som informatör och rådgivare. Här kan du läsa mer om kommunens energi- och klimatrådgivning.