Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs. Räddningstjänsten i Trelleborg handlägger tillståndsärenden för Vellinge kommun.

Vad är brandfarlig vara?

Till brandfarliga varor räknas gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C vid normalt atmosfärstryck och vätskor med flampunkt som inte överstiger 100 °C, samt brandreaktiva varor.

Viktiga egenskaper för brandfarliga vätskor och gaser

Flampunkt
Brandfarliga vätskor delas in i olika klasser utifrån deras flampunkt. Flampunkten är den temperatur som en vätska minst måste uppnå innan den kan antändas. Är temperaturen lägre innebär detta att vätskan inte avger tillräckligt med ångor. Här nedan finns det några exempel på brandfarliga vätskor och i vilken klass de tillhör:

Klass 3: vätskor som avger brännbara ångor om omgivningstemperaturen är mellan 55-100 °C. Exempel på sådana vätskor är tändvätska, dieselolja, eldningsolja.
Klass 2b: vätskor som avger brännbara ångor om omgivningstemperaturen är uppvärmd, (30-55 °C) över normal rumstemperatur, detta kan hända t.ex. vid starkt solsken. Exempel är: fotogen, terpentin och naftaprodukter.
Klass 2a: vätskor som vid normala rumstemperaturer, mellan 21-30 °C avger brännbara ångor t.ex. xylen, vissa snabbtorkande färger, rostskyddsfärger.
Klass 1: vätskor som avger brännbara ångor redan vid mycket låga temperaturer t.ex. bensin, koncentrerad spolarvätska, etanol, metanol, E85.

Flaskor med brandfarlig vätska har normalt klassmärkningen på etiketten. I annat fall kan klassen tillika flampunkten hittas i varuspecifikationsbladet för varan. Läs mer om klassificering och märkning på MSB hemsida.

Tillstånd

Trelleborgs räddningstjänst ansvarar för tillståndsgivningen för brandfarlig vara. Här finns mer info om brandfarlig vara och om hur processen går till. Blankett hittar du i högerspalten.

Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av brandfarlig vara hanteras och om varan hanteras yrkesmässigt eller privat. Hantering av brandfarliga varor på byggarbetsplatser och vid evenemang är nu tillståndspliktig. Vissa frimängder tillåts.

Tillståndsgränser

Följande hantering är undantagen från tillståndsplikt:
-Ammoniak
-Vätska med flampunkt över 60 ◦C i lantbruksverksamhet
-Små behållare (< 50 ml)
-Köldmedium i enhetsaggregat (< 30 kg)
-Köldbärare i värmepumpsaggregat för en- eller tvåbostadshus.

Tillståndsgräns LBE

Du kan läsa mer ingående kring tillståndsplikten och den lagen det berör i MSBFS 2013:3 genom att klicka på länken här nedan.

Föreskrifter MSBFS 2013-3.pdf (PDF-dokument)