Regler om bekämpningsmedel

För att skydda människor, djur och miljö finns det regler om hur hantering av bekämpningsmedel får gå till. Vissa medel får du bara använda om du har särskild utbildning och vissa platser får bara besprutas om miljö- och byggnadsnämnden godkänt det.

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre farliga för hälsa och miljö och därför är det viktigt att du tar reda på om du verkligen behöver använda kemisk bekämpning innan du besprutar.

Vem får använda bekämpningsmedel?

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen. På Kemikalieinspektionens webbplats finns ett register där det går att söka efter vilka som är godkända. Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, med olika krav.

 • Klass 3: får användas av alla.
 • Klass 2: du ska vara minst 18 år och genomgå sprutförarkurs minst vart femte år (arrangeras av länsstyrelsen).
 • Klass 1: förutom klass 2-kraven krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Tillstånd och anmälan

På vissa platser behöver du ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att få använda bekämpningsmedel, på andra områden gäller anmälan.

Tillstånd (ansökan) krävs:

 • inom vattenskyddsområde
 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Om du planerar att genomföra en spridning enligt ovan är du skyldig att göra en skriftlig ansökan om tillstånd i god tid till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan krävs:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1000 m² där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark

Om du planerar att genomföra en sådan spridning är du skyldig att inkomma med skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden senast 4 veckor före den dag som spridningen ska genomföras.

Spill och avfall

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du meddela räddningstjänsten omedelbart. Om det läckt ut ska även markägaren och miljöförvaltningen meddelas. Rester av bekämpningsmedel är farligt avfall och ska hanteras separerat från annat avfall.

Dokumentera bekämpningen i en journal

All yrkesmässig bekämpning ska dokumenteras i en så kallad sprutjournal. Journalen måste sparas i minst tre år. På Säkert växtskydds webbplats finns exempel på sprutjournal samt handledning för hur den ska fyllas i.

Skyddsavstånd

Vid all bekämpning ska du ha ett skyddsavstånd mellan det bekämpade objektet och det som kan ta skada av bekämpningsmedlet. De skyddsavstånd som du använt vid spridningen ska dokumenteras i sprutjournalen.

Markanpassat skyddsavstånd

Det grundavstånd som alltid ska användas kallas markanpassat skyddsavstånd och ska ge ett skydd mot marktransport av bekämpningsmedel. Avstånden är de samma år från år och kan gärna ritas in på en karta som bifogas sprutjournalen.

Du bör minst hålla följande markanpassade skyddsavstånd:

 • 6 meter till sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor
 • 1 meter till diken och dräneringsbrunnar
 • 12 meter till grävda eller borrade vattentäkter

Vindanpassat skyddsavstånd

Beroende av hur det blåser, vilken temperatur det är och vilket utrustning du har varierar skyddsavståndet. En hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd finns i Greppa växtskyddets folder.

Så förvaras bekämpningsmedlen

Du bör förvara bekämpningsmedel i ett låst, välventilerat och frostfritt utrymme och försäkra dig om att eventuellt läckage kan samlas in, det vill säga utrymmet ska vara väl invallat. En annan möjlighet är att förvaringen sker i ett rum med tätt golv utan golvbrunn och med en hög tröskel.

Du bör ha en förteckning över alla medel som du förvarar. Tänk även på att vissa kemikalier inte ska förvaras på samma ställe då de kan reagera med varandra.

Så fylls en kemikaliespruta

Att fylla på en besprutningsspruta ska ske i fält eller på biobädd. Om påfyllningen sker i fält ska du hålla ett skyddsavstånd på minst 30 meter till brunnar, diken, vattendrag och sjöar. Vatten till sprutan får inte tas direkt från vattendrag om det finns risk för att tillblandad vätska kan gå baklänges ut i vattendraget.

Väljer bekämpningsmedel med omsorg, med tanke på dess egenskaper:

 • bespruta behovsanpassat
 • använd så låg dos som möjligt
 • använd om möjligt avdriftsreducerande utrustning
 • spruta i lugnt och svalt väder
 • använda så låg körhastighet på sprutan som möjligt
 • spruta inte om det finns risk för grundvattenförorening
 • var restriktiv med användning av bekämpningsmedel på jordar med låg mullhalt och hög vattenledande förmåga, liksom på marker med tunt jordlager över sprickig berggrund
 • rengör sprutan i fält eller på en biobädd
 • vattna inte marken de närmaste dagarna efter utförd bekämpning
 • undvik sena höstspridningar