Anmälan av klagomål

Om du upplever en störning eller olägenhet eller vill anmäla en olaglig byggnation, eller åtgärd som strider mot bestämmelserna i PBL, kan anmälan göras till miljö- och byggnadsavdelningen.

Klagomål – att anmäla en olägenhet, störning eller olaglighet

Miljö- och byggnadsavdelningen har tillsynsansvar för verksamheter inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och plan- och bygglagen. Miljö- och byggnadsavdelningen bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i kommunen för att förebygga och undanröja olägenheter inom dessa områden. En störning kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, förorenat dricksvatten, bristfällig hygien i livsmedelslokal, trafikbuller, industribuller, dålig inomhusmiljö (fukt, mögel, temperatur, radon, buller, ventilation) eller olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur.

Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen och framför ditt klagomål. Kom ihåg att den störning eller olägenhet som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljö i miljöbalkens mening. Detta innebär att störningen inte kan vara tillfällig eller ringa.

Din anmälan

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet och kan även bli ett beslutsunderlag i miljö- och byggnadsnämnden eller, om ärendet överklagas, hos högre beslutsinstans. Därför bör anmälan göras skriftligen på särskild blankett, som du hittar här i högerspalten. För att miljö- och byggnadsavdelningen ska kunna handlägga din anmälan krävs att du har redogjort för de uppgifter som behövs för ärendehandläggningen. Fyll i blanketten så utförligt som möjligt!

Hur en anmälan hanteras

Miljö- och byggnadsavdelningen gör en bedömning av din anmälan. Vi underrättar verksamhetsutövaren/fastighetsägaren om din anmälan och ber denne yttra sig över uppgifterna. Därefter genomförs vanligtvis en inspektion. Om det bedöms att en olägenhet/störning eller olovlighet föreligger ställs krav på verksamhetsutövaren/fastighetsägaren att åtgärder ska vidtas.

Anonyma klagomål

Anonyma anmälningar är tillåtna, men oftare svårare att handlägga effektivt. Om du väljer att vara anonym kan miljö- och byggnadsavdelningen inte göra någon återkoppling av ärendet till dig. Detta kan påverka din möjlighet att överklaga beslut som fattas i ärendet. Man kan inte fylla i sina personuppgifter i blanketten för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym, då den inlämnade blanketten är en offentlig handling.