Offentlig kontroll

Miljö- och Byggnadsnämnden utför regelbundet offentlig kontroll av livsmedelsanläggningarna i kommunen. Den offentliga kontrollen utförs normalt genom planerade oanmälda inspektioner där det kontrolleras att livsmedelslagstiftningen efterlevs. Även oplanerade inspektioner genomförs vid exempelvis larm om matförgiftning eller då andra brister på en anläggning rapporteras.

Kontrollbesök

På ett kontrollbesök kontrolleras alltid att det finns ett dokumenterat och uppdaterat egenkontrollprogram samt att rutinerna i programmet efterlevs. Då kontrolleras också bland annat lokalernas lämplighet för verksamheten, temperaturer på förvarade livsmedel, avfallshantering, skadedjursbekämpning, förutsättningar för rengöring och märkning av livsmedel. Eventuella brister dokumenteras och delges livsmedelsföretagaren i en kontrollrapport. Efter en tid kontrolleras att åtgärder har vidtagits och att bristerna har åtgärdats. Vid allvarliga brister som kan medföra betydande risker för människors hälsa kan mer ingripande åtgärder vidtas, såsom att delar av, eller hela, verksamheten förbjuds.

Kom ihåg att ansvaret för att maten är säker alltid ligger på livsmedelsföretagaren.

Årlig kontrollavgift

Alla registrerade och godkända livsmedelsanläggningar debiteras en årlig kontrollavgift enligt Livsmedelsverkets vägledning. Avgiften baseras på verksamhetens storlek, inriktning, risk, konsumentgrupp samt omfattningen av märkning/presentation av livsmedel. En restaurang riskklassificeras exempelvis utifrån vilka råvaror och ingredienser som bearbetas och hur många portioner som serveras dagligen. Till detta vägs även livsmedelsföretagarens erfarenhet in samt resultat från tidigare kontroller.

Extra offentlig kontroll

Alla uppföljande kontroller som behöver göras som följd av att brister konstaterats i verksamheten debiteras per nedlagd kontrolltimme, inkl administration såsom skrivande av förelägganden etc. Dessutom debiteras alla oplanerade kontroller utöver den årliga kontrollavgiften om de visar sig vara befogade. Ett exempel kan vara en kontroll som utförts på en anläggning efter larm om matförgiftning. Om det vid den oplanerade kontrollen upptäcks brister i hanteringen eller liknande som kan antas ha orsakat matförgiftningen debiteras livsmedelsföretagaren för extra offentlig kontroll.