Anmälningsplikt

I princip alla livsmedelsverksamheter ska registreras hos miljö- och byggnadsnämnden. Alla aktörer vars verksamhet släpper ut någon typ av livsmedel på marknaden räknas som livsmedelsverksamhet. Begreppet livsmedel innefattar också produkter som drycker, tuggummi, kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål.

Anläggningar som producerar animaliska livsmedel (till exempel kött-, fisk- eller mjölkprodukter) måste däremot ansöka om ett godkännande hos Livsmedelsverket. Kontakta miljö- och byggnadsnämnden om det är osäkert vilka anmälningskrav din verksamhet omfattas av.

Registrering

Använd avsedd blankett för anmälan av livsmedelsanläggning. Blanketten finner du i högerspalten. I anmälan måste livsmedelsföretagarens namn, adress, organisationsnummer/personnummer samt uppgifter om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas framgå, samt i förekommande fall den mobila anläggningens registreringsnummer eller motsvarande. Även verksamhetens art och omfattning ska framgå av anmälan. Miljö- och byggnadsnämnden önskar också en så kallad verksamhetsbeskrivning. Denna beskrivning bör bland annat innehålla information om sortiment (till exempel en meny), antal årsarbetskrafter, öppettider och beräknad produktionsstorlek.

Det är tillåtet att starta verksamheten två veckor efter det att en komplett anmälan inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. Det finns inget krav på att en registrerad livsmedelsanläggning ska slutbesiktigas innan den får öppna. För en mobil livsmedelsanläggning gäller att den ska vara registrerad i den kommun där verksamheten i huvudsak kommer att bedrivas.

För en registrering debiteras 1 070 kronor oavsett om anmälan återtas eller avskrivs. I samband med registreringen riskklassas anläggningen utifrån vilken verksamhet som kommer att bedrivas. Läs mer om riskklassning under rubriken Offentlig kontroll. Vid tillbyggnad eller annan betydande ändring av verksamheten ska miljö- och byggnadsnämnden kontaktas för bedömning om en ny riskklassning av anläggningen behöver göras.

Kravet på att alla verksamheter ska registreras är en grundläggande och viktig regel i livsmedelslagstiftningen. Om det kommer till miljö- och byggnadsnämndens kännedom att en verksamhet bedrivs utan registrering är nämnden i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att åtalsanmäla verksamheten.

Tidsbegränsad verksamhet, marknadsförsäljning etc.

Den som vill delta på exempelvis en marknad eller mässa i kommunen och tillfälligt servera livsmedel ombeds att kontakta miljö- och byggnadsnämnden i god tid för att anmäla deltagandet. En bedömning görs om den tidsbegränsade verksamheten behöver registreras eller inte. Meddela oss minst 2 veckor innan verksamhetsstart. Den som har en mobil anläggning som är registrerad i en annan kommun eller annat EU-land och som önskar att ställa upp anläggningen i Vellinge kommun måste ansöka om tillstånd för detta.

Läs gärna mer om vad som gäller för försäljning av livsmedel på torgplats eller på annan plats i kommunen.

Krav från andra myndigheter

Tänk på att även andra myndigheter ställer krav i samband med uppstart av en livsmedelsverksamhet. Det gäller bland annat:

  • bygglov för nybyggnad eller ändrad verksamhet
  • brandskydd
  • serveringstillstånd
  • avfallshantering
  • fettavskiljare

Avregistrering och ägarbyte

Om verksamheten upphör ska detta anmälas till miljö- och byggnadsnämnden genom att skicka in blanketten Anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning som finns i högerkolumnen. Om en verksamhet byter ägare ska den gamla ägaren lämna in en blankett om avregistrering. Därefter ska den nya ägaren lämna in en blankett om registrering. En ny ägare kan aldrig ta över en föregående ägares registrering för verksamheten.