Värmepumpar

Här hittar du information om bland annat anmälan av värmepump, vilka handlingar som ska bifogas en anmälan och vad som gäller yttrande från grannar.

Anmälan av värmepump

Värmepumpen används för att utvinna energi ur luft, mark eller vatten. Alla värmepumpsanläggningar, utom luftvärmepumpar, ska anmälas till Miljö- och Byggnadsnämnden. Det är förbjudet enligt miljöbalken att påbörja installation av värmepump innan anmälan gjorts. Därför är det viktigt att du anmäler värmepumpen i god tid (cirka 6 veckor) före borrning eller grävning och installation av värmepump.

Du kan läsa mer om luftvärmepumpar i vänstermenyn.

Varför krävs anmälan?

Syftet med anmälan är att kommunen ska få kännedom om var man borrar eller gräver för värmekollektorn och vilken sorts köldmedium som används. På så sätt kan kommunen meddela om det behövs extra försiktighetsåtgärder om installationen på något sätt är olämplig. Läs mer under Krav och skyddsåtgärder i vänstermenyn.

Installationen kan leda till oönskade miljöeffekter om läckage av köldbärarvätska skulle uppstå. Vid läckage kan brunnar, grundvatten och ytvatten förorenas. Dessutom kan läckage orsaka svavelvätebildning och förhöjda bakteriehalter i grundvattnet under lång tid. Det kan leda till krav på skadestånd från grannfastigheter och krav på saneringsåtgärder.

Granneyttrande

Installation av grundvatten-/bergvärme innebär också att marken gradvis kyls ned runt varje borrhål, vilket kan påverka grannens framtida möjligheter att borra på sin fastighet. Ett avstånd på minst 20 meter rekommenderas mellan borrhål för att värmepumparna ska uppnå god effekt. Alla grannar som har tomtgräns inom 10 meter från planerat borrhål ska därför ges möjlighet att yttra sig.

Vid installation av jordvärme krävs inget granneyttrande. Kollektorn läggs med ett avstånd till angränsande fastigheter på minst en meter.

Avgift

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har beslutat om avgift avseende installation av värmepumpsanläggning. Beloppet är för närvarande 1 910 kronor.

Överlåtelse

Vid överlåtelse av fastigheten ska fastighetsägaren underrätta den nye ägaren om bestämmelser och driftsförhållanden för värmepumpsanläggningen.

Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte fylls på av misstag. Avställnings-/skrotningsintyg ska skickas till Miljö- och Byggnadsnämnden, 235 81 Vellinge.

Handlingar som ska bifogas anmälan

  • Med anmälan ska en situationsplan (tomtkarta) bifogas. Markera kollektorns eller borrhålens läge samt borrhålets botten vid gradning. Ange också dricksvattenbrunnar inom cirka 100 meter och eventuella enskilda avlopp. Även befintlig grundvatten-, berg- eller jordvärme inom cirka 50 meter ska anges. Mellan dessa inritade punkter ska avståndet i meter anges.
  • Yttrande från grannar som har tomtgräns inom 10 meter från borrhål. Det är viktigt att berörda får ta del av anmälan och situationsplanen med borrhålens placering. Om granneyttrandet inte bifogas anmälan skickar Miljö- och Byggnadsnämnden anmälan för yttrande till berörda grannar, vilket förlänger ärendets handläggningstid. För granneyttrande finns särskild blankett.
  • Varuinformationsblad för köldbärarvätskan bör bifogas.