Vilda djur och skyddsjakt

Vilda djur är ett naturligt inslag i vår natur. Allt vilt, det vill säga vilda däggdjur och fåglar, är fredade enligt jaktlagen. Trots denna generella fredning får vilda djur jagas under vissa tider på året enligt vad som anges i jaktlagen och jaktförordningen.

Ibland kan vilda djur orsaka skada på egendom eller sprida smitta. Det kan även hända att du påträffar ett dött eller skadat djur. Vart du ska vända dig är beroende av var djuret påträffas och vilken skada det gör. Kommunen kan ingripa om vilda djur utgör en olägenhet för människors hälsa eller miljö, där kommunen är markägare. Är marken privat eller statlig ansvarar respektive markägaren för viltvården.

Fåglar, rådjur, rävar och vildsvin

Fåglarna lockas till tätorter av god tillgång på mat och boplatser, och avskjutning har mycket sällan någon effekt. Fastighetsägaren ansvarar för att matning av fåglar och häckning inte medför olägenhet för omgivningen, ex vis i form av skadedjur (råttor och möss vid matning).

Det händer ofta att kaniner, rådjur, rävar, grävlingar och även vildsvin gör oönskade besök i trädgården. Som fastighetsägare ansvarar man själv för att freda sin tomt på de sätt som är tillåtna, ex vis:

  • Plocka upp fallfrukt och ekollon.
  • Använd täckt kompost.
  • Underhålla staket och grindar. Elstängsel fungerar bäst för vildsvin.
  • Täta hål under husgrunden och utrymmen under trädäck.

Skadade vilda djur

Vilda djur som upptäcks skadade eller sjuka är en fråga för markägare eller polis. Polisen når du på telefon 114 14. Polisen avgör om djuret kan föras till en rehabiliteringsanläggning eller behöver avlivas. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om vad du bör göra när du hittat ett skadat eller sjukt vilt djur.

Döda vilda djur

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. När vilda djur avlider inom bebyggelse är det sällan något problem ur hygienisk synvinkel och låter man dem bara vara kommer naturen själv att ta hand om dem. Om det är ett stort djur eller om det ligger på olämplig plats kontaktas markägaren.

Om det rör sig om ett större dött vilt djur på allmän plats (park, strand, lekplats m m) kan du ringa Vellinge direkt, tel. 040-42 50 00. Döda husdjur, som katter och hundar, anmäls direkt till polisen på telefon 114 14.

Vissa däggdjur och fågelarter som påträffas döda tillhör staten och hanteras enligt information på Naturvårdsverkets webbplats. Vilka arter som är statens vilt anges i 33 § jaktförordningen.

Syftet med bestämmelserna om statens vilt är att skydda utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter. Syftet är också att tillförsäkra vetenskapen och undervisningen djur av sådana arter.

Trafikskadat vilt

Djur som skadats eller dött i trafiken ska anmälas till polisen. Ring alltid 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen. Märk ut olycksplatsen tydligt med viltremsa eller något annat lättidentifierbart föremål. För att minska lidandet för ett djur som blivit påkört behöver polisen och eftersöksjägarna hittat det så snabbt som möjligt för att avliva det.

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

  • Dina person- och fordonsuppgifter.
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och eller andra kännemärken.
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

Förvildade och skadade katter

Om Ni hittat en övergiven och/eller skada katt kontakta polisen, telefon 114 14 eller Länsstyrelsens Skånes djurskyddsenhet, telefon 010-224 10 00 och meddela att du har hittat en katt. Beskriv katten och uppge om den har någon form av ID-märkning. Polisen kan ta då hand om katten. Även upphittad död katt anmäls till polisen som då har möjlighet att leta efter kattens ägare.

Skyddsjakt i särskilda fall

Enligt jaktlagstiftningen är skyddsjakt ett sätt att förebygga skador som viltet kan orsaka eller av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.

I jaktförordningen anges vilka arter som har jakttid, när på året de får jagas och vem som har jakträtt. I jaktförordningen regleras även förutsättningarna för skyddsjakt. Skyddsjakt får bedrivas av jakträttshavaren utan myndighetsbeslut på vissa arter enligt jaktförordningens bilaga 4 under ordinarie jakttid. För övriga arter och vid jakt utanför ordinarie jakttid krävs tillstånd från länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Vidare har Polisen rätt att besluta om avlivning av vilt som medför avsevärd skada eller utgör fara för människors säkerhet enligt 9 § Jaktlagen.

Skyddsjakt på uppdrag av kommunens miljöenhet innebär jakt för att förhindra att vilda djur medför olägenhet för människors hälsa. I Miljöbalken definieras begreppet olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Kommunen kan med stöd av jaktlagstiftningen fatta beslut om skyddsjakt på kommunalägd mark inom tätbebyggt område om det bedöms nödvändigt för att skydda människors hälsa. Inom tätbebyggt område får jakt endast bedrivas av skyddsjägare med tillstånd från Polisen. Vellinge kommun har inga anställda jägare, men har avtal med tre jägare som vid behov sköter skyddsjakten för kommunen på kommunal mark (skyddsjägare).

På privat mark, även villatomter, ansvarar fastighetsägaren för all jakt, även skyddsjakt. Då det krävs tillstånd från Polisen vid jakt med vapen i tätbebyggelse kan man behöva anlita jägare med sådant tillstånd. Jakt på enskilda fastigheter kan ske genom ��verenskommelse mellan kommunens skyddsjägare och fastighetsägaren. Kommunen bekostar inte sådan skyddsjakt utan parterna får själv göra upp om ersättningen.

All kontakt med skyddsjägarna ska ske genom kommunens miljöenhet, telefon 040-42 50 00.