Hund och katt

Hundar och katter är våra vanligaste sällskapsdjur. Här finns information om tillståndskrav, transporter av hund och katt, lösspringande hundar och katter, förvildade katter och om märkning av hund samt lagar och ordningsföreskrifter.

Här hittar du mer information om vilka regler som gäller för dig som hundägare i Vellinge kommun. Förutom lagen om tillsyn över hundar och katter gäller också Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter samt specialregler för naturreservaten och djurskyddsområdena i kommunen.

Yrkesmässig verksamhet

Tillstånd krävs vid yrkesmässig verksamhet eller när man:

  • håller tio eller fler vuxna katter eller hundar (äldre än tolv månader),
  • har uppfödning av tre eller fler kullar per år,
  • upplåter tre eller fler katter eller hundar per år,
  • säljer djur från tre kullar eller fler per år från egen uppfödning,
  • säljer tre eller fler hundar eller katter per år från annans uppfödning,
  • förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter eller hundar (pensionatsverksamhet).

På Jordbruksverkets hemsida finns blanketter för att ansöka om tillstånd för hund och katt. Blanketterna skickas sedan till länsstyrelsen.

Transport av hund och katt

Behållare eller bur som används vid transport av hund eller katt i personbil ska vara så stor att djuret kan stå och ligga i naturlig ställning samt att det utan svårighet kan byta liggställning. Den ska vara utformad och placerad så att djuret får skugga och god ventilation.

Hundar får endast tillfälligt hållas i bil, vilket innebär enstaka och kortvariga tillfällen; inte längre än någon timme. Detta gäller inte under pågående transport. Hundar får inte heller lämnas utan tillsyn om det finns risk för temperaturer över +25°C eller under -5°C.

Vid transport av katt bör behållaren vara försedd med en kattlåda eller annan anordning för uppsamling av urin och avföring om transporten överstiger sex timmar.

Transportörer som transporterar djur i kommersiellt syfte ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Inför registreringen ska en besiktning av djurtransporten göras, vilken utförs av länsstyrelsens djurskyddsinspektör.

Resa med hund och katt

Den 1 januari 2012 ändras reglerna för införsel av katter och hundar till Sverige. Vad detta innebär kan du läsa mer om på Jordbruksverkets hemsida om in- och utförsel av djur

Hund som vistas ute

Utomhus får hundar inte hållas i löplina permanent. Vid tillfällig uppbindning får hundar bara hållas bundna två timmar per dygn och endast på ett sådant sätt så att det inte utgör en skaderisk för hunden. Valpar under 6 månader får endast hållas bundna kortare stunder.

När hunden är själv under längre stunder fungerar en rastgård ofta bra som utrymme. Storlek och utformning av rastgården måste överrensstämma med bestämmelserna i Jordbruksverkets föreskrifter. Om en hund står i rastgård en hel dag så ska den dagligen rastas på annan plats. Daglig motion och rastning är en förutsättning för att hunden ska må bra och behålla en god hälsa.

En länk till bestämmelserna i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5) finns i högerspalten.

Lösspringande hundar och katter

I lagen om tillsyn över hundar och katter står att de ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Denna lag har polismyndigheten tillsynen över. Därför är det polisen som ska kontaktas om problem med lösspringande hundar och katter uppstår.

Märkning av hund

Alla hundägare ska ID-märka sin hund och registrera ägarskapet i det centrala hundregistret, vilket gäller alla hundar födda efter den 31 december 1992. Vid ägarbyte är det viktigt att meddela det till ägarregistret som administreras av Jordbruksverket.

Mer information om hund och katt finns på Jordbruksverkets webbplats.