Häst

Länsstyrelsen ska bedriva regelbundna inspektioner på alla hästgårdar, ridskolor, stuterier etc. Vid inspektionen kontrolleras bland annat stallinredning, takhöjd, mått på boxar, dörrar och gångar, eventuella skaderisker, hästarnas hull och hälsa samt lagring och hantering av gödsel.

Tillstånd

Tillstånd krävs vid yrkesmässig verksamhet eller när man:

  • håller hästar i ridskoleverksamhet
  • håller tio eller fler vuxna hästar äldre än 24 månader,
  • föder upp fyra eller fler hästar per år,
  • upplåter fyra eller fler hästar per år (till exempel uthyrning av häst, turridning),
  • säljer fyra eller fler hästar per år från egen eller annans uppfödning,
  • förvarar eller utfodrar fyra eller fler hästar (inackorderingsverksamhet, uthyrning av stallplats).

Gödselhantering

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska hästgödsel lagras på ett miljömässigt bra sätt. Detta innebär i praktiken att gödseln ska lagras på en gjuten gödselplatta. Godkända alternativ till gödselplatta är mellanlagring i container eller vagn som töms på en gjuten platta.

Spridningskontrakt för stallgödsel (PDF-dokument, 27 kB)

Regler vid transport av häst

Hästtransporten ska vara försedd med skyltar framtill och baktill där det tydligt framgår att det finns hästar i transporten. Skyltningen är viktig för att medtrafikanter ska uppmärksamma fordonet, men även för att det klart ska framgå vid trafikolyckor att det finns levande djur i fordonet.

Hästtransporten ska vara försedd med skyltar framtill och baktill där det tydligt framgår att det finns hästar i transporten. Skyltningen är viktig för att medtrafikanter ska uppmärksamma fordonet, men även för att det klart ska framgå vid trafikolyckor att det finns levande djur i fordonet.

Vid hästtransport ska kniv och bilbrandsläckare medföras. Transportörer som transporterar djur i kommersiellt syfte ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Inför registreringen ska en besiktning av djurtransporten göras, vilken utförs av länsstyrelsens djurskyddsinspektör.

Ny-, om- eller tillbyggnad av stall

En ny-, om-, eller tillbyggnad av ett stall för fem eller fler hästar ska på förhand godkännas från djurskydds- och djurhälsosynpunkt av länsstyrelsen, så kallad förprövning. Kravet på förprövning gäller även byggnader som tidigare inte använts som djurstall.

Som ombyggnad räknas alla byggnadsåtgärder i befintliga byggnader, där stallets planlösning eller byter inredningstyp förändras. Reparation och underhåll av befintlig inredning, utan att stallets planlösning förändras, kräver ingen förprövning. För blanketter och ytterligare information om förprövning kontakta Länsstyrelsens lantbruksenhet.

Hästpass

Information om hästpass hittar du på Jordbruksverkets webbplats.