Lantmäteri

Lantmäteriet har hand om fastighetsbildningen inom kommunen.

Fastighetsbildning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för ägande, köp och försäljning av mark med tillhörande byggnader. I fastigheterna kan arrenden, servitut och andra rättigheter upplåtas. Fastigheter används också som säkerhet vid belåning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen ändras.

Lantmäteriförrättning ska till exempel ske när:

  • fastigheter nybildas, till exempel för att bygga ett hus (avstyckning)
  • fastigheter ombildas, till exempel för att utöka en tomt (fastighetsreglering)
  • rättigheter skapas eller ändras, till exempel rätt till väg
  • gemensamhetsanläggningar bildas, för att besluta hur flera fastigheter ska samverka för att till exempel anlägga, sköta och fördela kostnader för vägar, vatten, avlopp, parkeringsplatser och garage.

Ansökan krävs

När du vill ha en lantmäteriförrättning utförd måste du göra en ansökan.
Till exempel vid:

  • avstyckning av en tomt
  • bestämning av läget av en gräns
  • bildande av en gemensamhetsanläggning eller något annat .

Ansökningsblankett finns på Lantmäteriets hemsida.

Inskrivning

Ansökan om lagfart inlämnas till Lantmäteriet. Blankett kan hämtas på Lantmäteriets hemsida.

Lantmäteriets besöksadress: Davidhallsgatan 16, Malmö
Telefon 0771-63 63 63
Fax 040-660 80 14