Badhytter på kommunal mark

Här kan du som redan har eller som funderar på att skaffa en badhytt läsa om vad som gäller för badhytter i Vellinge kommun.

Försäljningen av badhytter sker på den öppna marknaden, men regelverket för de hytter som ligger på kommunens mark regleras av kommunen.

Du ska följa en viss standard när du renoverar eller bygger en hytt. Hur en hytt ska se ut framgår av principskissen, som du hittar under relaterade dokument till höger.

Ägande/Överlåtelsevillkor

Endast mantalsskriven person eller person, som är ägare till fastighet i kommunen, har rätt att inneha badhytt på kommunal mark. Om du som ägare flyttar eller inte längre äger fastighet i kommunen ska du inom en månad meddela detta till kommunen. Utökning av antalet badhytter är inte tillåtet enligt Länsstyrelsen.

Vid ägarbyte eller adressändring görs skriftlig anmälan till Vellinge kommun, 235 81 Vellinge. Ange hyttnummer, nye ägarens namn, adress och personnummer. Överlåtelsen ska vara undertecknad av ägaren. Om badhytten har flera ägare ska samtliga underteckna överlåtelsen.

Avgift

Badhyttsavgiften fastställs av kommunfullmäktige och avser rätt att inneha badhytt på kommunal mark och på anvisad plats. För 2017 är avgiften 2 000 kronor.

Underhåll

En badhytt ska underhållas väl och hållas fri från sand. Frigrävning av badhytt får endast ske manuellt. Skulle sandvandring eller flygsand förhindra användning av en badhytt på anvisad plats, har förutsättningen för upplåtelsen upphört.

Ägaren ska se till att uppsägning av platsen sker och att badhytten tas bort. Allt överblivet virke och material från reparation ska forslas bort och får inte slängas i de kommunala kärlen på stranden. Hytter, som inte går att reparera, får ersättas med nya. Ny hytt ska utformas enligt vedertagen standard (se skiss) och tillstånd enligt Plan och Bygglagen krävs. Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken måste sökas.

Vid återuppbyggnad av riven/raserad badhytt krävs bygglov - badhytter bygglov

Flytt av badhytt

Flytt av badhytt till annan plats tillåts endast i undantagsfall och om särskilda skäl finns. Flytt tillåts endast inom samma område och medger ej utökning av området. Tillstånd enligt plan och bygglagen ska alltid sökas skriftligen hos Vellinge kommun, Miljö- och byggnadsavdelningen, 235 81 Vellinge. Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken ska sökas.

Uppsägning av badhyttsplats

Uppsägning av badhyttsplats ska göras skriftligt till Vellinge kommun.

Debitering

Debitering sker i månadsskiftet april-maj. Frågor om debiteringen ställs till Serkon på telefonnummer 040-42 53 23.

Nummerskyltar

En badhytt ska vara försedd med tydlig, ej övermålad, nummerskylt. Om badhytten saknar eller är i behov av ny nummerskylt kontaktar du Vellinge direkt på telefonnummer 040-42 50 00 för att få en ny skylt utan kostnad.