Radon

Radon är en gas som varken syns eller luktar, men som kan orsaka lungcancer. Det omöjligt att veta om ett hus är ett radonhus eller inte utan att utföra en radonmätning i inomhusluften. Det är lätt att mäta radonhalten och saneringsåtgärder kan alltid få ner radonhalten under riktvärdet.

Radon är en naturligt förekommande gas som kan vara hälsofarlig. Radongashalten i luft anges i enheten Bequerel per kubikmeter, Bq/m³. Riksdagen har satt som mål att alla bostäder ska ha en radonhalt under 200 Bq/m³ som årsmedelvärde år 2020.

Att under lång tid vistas i ett hus med förhöjda radonhalter i inomhusluften ökar risken att drabbas av lungcancer. Radon finns överallt i naturen och förekommer naturligt i mark, luft och i vatten, men det avges även från byggnadsmaterial, främst så kallad blåbetong.

Joniserande strålning förekommer i kommunen framför allt i form av radon i inomhusluft, men är oftast begränsat till fastigheter byggda i blåbetong. Markradon förekommer och har uppmätts inom vissa områden i kommunen. Undersökningar görs i samband med detaljplaner. Radonmätningar har genomförts i kommunens förskolor, skolor och omsorgsboenden. Endast ett mätställe överskred riktvärdet. Vintern 2009/2010 mättes 2 % av småhusen i Vellinge kommun och av dessa hade 12 % en förhöjd radonhalt.