Buller

Det är sällan det är tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan till exempel vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter samt hörselskador som tinnitus.

Buller som kan vara skadligt för människors hälsa och som inte är tillfälligt anses som en olägenhet enligt miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för tillsyn utifrån reglerna i miljöbalken. Om du känner dig störd av buller ska i första hand ta kontakt med den som orsakar ljudet och i andra hand kontakta miljöenheten.

Om man är störd av tillfälligt oväsen, som t.ex. hög musik från grannar, så räknas inte sådant buller som en fråga för miljö- och byggnadsnämnden utan som ett fall för polisen.

Riktvärden

Vid tillsyn, anmälningsärenden m m tillämpar miljöenheten riktvärden för buller, som bygger på nationella vägledningar från Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten samt rättspraxis. Det är alltid verksamhetsutövaren, d.v.s. den som ger upphov till buller, som ansvarar genom sin egenkontroll att bullerriktvärden inte överskrids. Vid mätningar av buller bör dessa utföras enligt vedertagen mätstandard.

Utomhus

För industrier och andra verksamheter samt för värmepumpar, restauranger m m bör följande riktvärden för buller inte överskridas (frifältsvärden):

 • Dag (kl. 06-18) - 50 dBA ekvivalent ljudnivå (dvs medelljudnivå)
 • Kväll (kl. 18-22) samt lör-, sön- och helgdag (kl. 06-18) - 45 dBA ekvivalent ljudnivå
 • Natt (kl. 22-06) - 40 dBA ekvivalent ljudnivå

Nivåerna ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad, vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

Utöver ovanstående gäller:

 • Maximala ljudnivåer > 55 dBA bör inte förekomma nattetid, klockan 22-06, annat än vid enstaka tillfällen.
 • Vid tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena sänkas med 5 dBA.
 • I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.

För buller från väg- och järnvägstrafik regleras riktvärdena för nybyggnation i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Följande frifältsvärden som ett medelvärde per dygn under ett år bör inte överskridas:

 • 55 dBA ekvivalent ljudnivå
 • 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För befintliga vägar och järnvägar bör 65 dBA ekvivalent ljudnivå som frifältsvärde för ett medeldygn inte överskridas vid bostäder.

Inomhus

Vid bedömning om olägenhet för människors hälsa föreligger enligt 9 kap miljöbalken tillämpas följande riktvärden:

 • 30 dBA ekvivalent ljudnivå
 • 45 dBA maximal ljudnivå
 • 25 dBA ekvivalent nivå för ljud från musikanläggningar/med hörbara tonkomponenter

I vissa fall kan lågfrekvent buller ge upphov till störningar. Vid lågfrekvent buller kan en tersbandsmätning behöva göras.