Brandskydd, sotning

Här hittar du information om eldning utomhus, kaminer och eldstäder (vedeldning) samt vad som gäller vid sotning.

Eldning utomhus när det är torrt i marken

När det är torrt i våra marker är risken för gräsbränder större än normalt. Räddningstjänsten uppmanar till extra försiktighet vid eldning utomhus. På SMHI:s hemsida (www.smhi.se) kan du se Brandriskkartor för fem dygn framåt i tiden. Förvissa dig också om att eldningsförbud inte råder i ditt område. Nedan följer generella råd om eldning utomhus. Observera att det kan finnas lokala förbud mot eldning inom vissa delar av kommunen och för vissa tider på året.

Om du ska elda utomhus, tänk på följande:

  • Se till att du har fungerande släckutrustning: slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
  • Räddningstjänsten avråder från att elda utomhus om vindstyrkan överstiger 10 m/s eller om rådande brandriskprognos är 4 eller 5.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands sa att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada.
  • Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Röken far inte spridas över väg eller järnväg eftersom detta ökar risken för trafikolyd,or eller onödiga utryckningar orsakade av att någon ser röken och ringer 112.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
  • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • Elden ska vara släckt innan solen går ner. Eld som brinner efter mörkrets inbrott orsakar ofta onödiga utryckningar orsakade av att någon ser lågorna och ringer 112.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.

Eldning utomhus

Har du frågor om eldning utomhus kontakta brandmästaren i Trelleborg på telefonnummer 0410-73 33 43.

För övrigt gäller största försiktighet när man eldar i utemiljön. Förberedelser med vatten och eventuella avspärrningar är ett krav. Självklart ska man också ta hänsyn till sin omgivning och miljön och inte elda material som lämnar giftig rök. Vid osäkerhet om vad som är miljöfarligt, kontakta Miljö- och byggavdelningen.

Inom detaljplanerat område gäller eldningsförbud under april-oktober. Inom andra områden, exempelvis landsbygd, kan man elda även under denna period, under förutsättning att eldningen inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Att göra upp öppen eld på stranden och i strandklitterna är förbjudet liksom halmbränning på åkermark. Vid torka kan räddningstjänsten utfärda totalt eldningsförbud. Om detta informeras då via lokalradion och på hemsidan.

Kaminer och eldstäder (vedeldning)

Vid nyinstallation eller ändring av befintlig eldstad krävs det att man lämnar in en anmälan. I vissa fall krävs även bygglov.

Till höger finner du en länk till en broschyr som berättar vad som behövs skickas in och vad du behöver tänka på när du vill installera en eldstad. Läs mer om vedeldning.

Sotning och brandskyddskontroll

Vellinge kommun samarbetar med Trelleborgs och Skurups kommuner, och vi använder tre olika utförare avseende sotning och brandskyddskontroll.

Välja brandskyddsföretag

2015 fick fastighetsägare i Vellinge välja sotningsföretag första gången. Om du inte gjort ett aktivt val kommer SIMAB att utföra sotning och brandskyddskontroll i din fastighet. Om du istället vill välja Skorstensfejarna Lundquist eller Skorstensfejarna SYD AB, så kan det valet göras en gång per år som sedan gäller tills nytt aktivt val görs. Senast den 31 augusti ska blankett för omval (PDF-dokument, 56 kB) ha kommit in till Trelleborgs kommun för att börja gälla nästkommande år. Taxan är densamma oavsett vilket företag du valt. Du hittar information om de olika utförarna på deras webbsidor, länkar hittar du till höger på denna sida. Du kommer att aviseras en dagtid för utförandet och traditionell sotningsteknik kommer att användas

Egensotning

Om du vill sota din anläggning själv eller med hjälp av annan entreprenör än de som Vellinge kommun erbjuder ovan, måste du ansöka om detta. Det gör du genom att fylla i blankett (länk till höger) och skicka den till Räddningstjänsten, Nygatan 15, 231 44 Trelleborg. Observera dock att brandskyddskontrollen måste utföras av någon av de entreprenörer Vellinge kommun erbjuder ovan, då det finns ett lagstadgat ansvar att kommunerna ska tillse att brandskyddskontroller utförs i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.