Taxa för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. För att finansiera vår tillsynsverksamhet tar vi ut avgifter för det arbete vi utför.

Tillsynen ska finansieras genom avgifter

Både de svenska och europeiska reglerna utgår från att tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ska finansieras genom avgifter. Den fasta årliga avgiften enligt taxan för miljöbalkstillsyn grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter. Taxan för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning som avgör hur mycket tid varje verksamhet tilldelas årligen. För varje taxa finns dels en fast årlig avgift och dels en timavgift. Dessutom innehåller taxorna regler för olika anmälningsavgifter, provtagningar med mera.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott. Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids, kan Miljö- och byggnadsnämnden timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Timavgifter

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott. Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar. Har man bra ordning på sin verksamhet och en väl fungerande egenkontroll behöver vi lägga mindre tid på tillsyn och kostnaden blir lägre.

Timkostnaden är 955 eller 1 070 kr

Från den 1 januari 2016 är taxan för miljöbalkstillsyn är 955 kr/timme och för livsmedelskontroll 1 070 kr/timme enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2015 (PDF-dokument, 286 kB). Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader. Inom livsmedelskontrollen betalas de flesta avgifterna i förskott. Skillnaden i timavgift beror till stor del på att restiden är inkluderad i timavgiften för livsmedelskontroll.

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

All verksamhet som kan påverka miljö och människors hälsa omfattas av miljöbalken. Det är alltifrån de stora kraftvärmeverken till bensinstationer, tatuerare, tandläkare och bostäder. Till miljöbalken finns flera förordningar som regeringen beslutat om. Dessutom finns en rad myndighetsföreskrifter från t.ex. Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten. Miljöbalkstillsyn innebär att Miljö- och byggnadsnämnden genom Miljöenheten kontrollerar att dessa regler följs.

Egenkontroll och tillsyn

Alla som bedriver verksamhet med hälso- och miljöpåverkan ska planera och kontrollera den. Ett annat ord för detta är egenkontroll. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. Även om ni har en väl fungerande egenkontroll är vi skyldiga att utöva tillsyn av er verksamhet. Med bra egenkontroll brukar behovet av tillsyn minska.

Hur har taxan beräknats?

De fasta taxorna på miljöbalksområdet har beräknats genom att vi gått igenom hur många timmar vi lägger ner i genomsnitt varje år på varje bransch. Det är inte säkert att er verksamhet just innevarande år kommer att få tillsyn som exakt motsvarar den fasta taxan, men över tid kommer varje verksamhet att få det antal tillsynstimmar som motsvarar den tid man har betalat för.

Först beslut - sedan faktura

Om er miljöfarliga verksamhet inte är inklassad kommer ni först få ett beslut om inklassning och sedan en faktura. Om er verksamhet är registrerad hos Miljöenheten och har en fast taxa kommer fakturan direkt. Vår inklassning bygger på de uppgifter vi har om er verksamhet. Skulle det av någon anledning vara fel (till exempel att ni utökat eller minskat verksamheten) ska ni kontakta Miljöenheten så att det kan rättas till.

Andra avgifter

Miljöbalkstaxan innehåller också andra avgifter än fast årlig avgift och timavgift. Det är olika anmälnings- och ansökningsavgifter. Dessa har också beräknats efter den faktiska tidsåtgången. Om ett ärende kräver extra tidsåtgång kan en extraordinär tilläggsavgift tas ut. Dessutom kan undersökningsavgift tas ut i vissa fall. Om en avgift inte betalas i rätt tid utgår dröjsmålsavgift.

Taxa för livsmedelskontroll

Den som äter på en restaurang i kommunen eller köper mat i en butik ska kunna lita på att de livsmedelsprodukter som säljs är säkra. Miljö- och byggnadsnämnden genom Miljöenheten ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll ska ske utifrån livsmedelslagstiftningen. Ansvaret omfattar kontroll av livsmedelshygien, redlighet (ärlighet i livsmedelshantering) och spårbarhet. Kommunen har enligt gällande lagstiftning skyldighet att ta ut avgift motsvarande kontrolltiden.

Taxan för livsmedelskontroll omfattar registrering av livsmedelsverksamhet, årlig kontrollavgift samt avgift för extra kontroller vid avvikelser. Taxan grundas på anvisningar från Livsmedelsverket. Avgifter för livsmedelskontroll tas ut av alla som hanterar livsmedel, t.ex. restauranger, livsmedelsbutiker, livsmedelstillverkare, korvkiosker, caféer (även de som bedrivs ideellt), förskolor och äldreboenden. De flesta verksamheter behöver endast registreras och får starta utan att prövas i förväg. Det förenklar för företagen i samband med att verksamheten ska starta. Miljöenheten bestämmer sedan hur snart efter starten som kontroll behöver utföras.

Ägarbyte eller upphörd verksamhet

Vid ägarbyte måste alltid ny registrering göras. Kom också ihåg att meddela Miljöenheten om verksamheten upphör.

Beräkning av avgifter

Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning för beräkning av kontrolltiden. Riskklassningen består av tre delar – riskmodul, informationsmodul och erfarenhetsmodul. Alla verksamheter blir placerade i en viss riskklass beroende på vilken risk verksamheten medför. Känsligare hantering och större volym medför högre riskklass. Det finns åtta riskklasser: 1-8. Där den högsta är riskklass 1.

Informationsmodulen används för att beräkna hur mycket tid som behövs för att kontrollera att företaget följer de regler som finns om information, märkning och presentation.

Tillägget kan variera mellan noll och åtta timmar beroende av vilka livsmedel som hanteras. Restauranger och små butiker med egen tillverkning får i allmänhet en timmes tillägg. Huvudkontor, importörer, industrier och butiker som ansvarar för hur märkning utformas kan få betydligt fler timmar i tillägg.

När inklassningen är gjord inplaceras verksamheten i en erfarenhetsklass. Det finns tre erfarenhetsklasser, A-C. Normalläge är erfarenhetsklass B. Klass A innebär minskad kontroll jämfört med normalläge. En verksamhet som inte följt gällande regler kan placeras i en högre erfarenhetsklass, C. 4 (4)

Om något har blivit fel

Om något blivit fel med fakturan ska det naturligvis rättas till. Fakturan måste ändå betalas tills frågan utretts. Har er verksamhet exempelvis genomgått väsentliga förändringar som påverkar inklassningen ska ni ta skriftlig kontakt med Miljöenheten och meddela dessa förändringar. Hänvisa till diarienummer, fastighetsbeteckning eller fakturanummer samt organisationsnummer i era kontakter med förvaltningen.

Överklaga inom tre veckor

Om ni är missnöjd med ett beslut om avgift från Miljö- och byggnadsnämnden kan ni överklaga detta. Överklagande ska ske inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet och ska ställas till Länsstyrelsen Skåne, men skickas till Miljöenheten. När vi kontrollerat att överklagandet kommit in i rätt tid skickar vi det till Länsstyrelsen.