Slamtömning

Till slamtömning hör tömning av septiktankar, trekammarbrunnar, slutna tankar, sjunkbrunnar och köksbrunnar.

Obligatorisk tömning utförs av kommunens entreprenör Ragn-Sells, som debiterar kunden direkt för utförda tjänster. Tömningsdag meddelas i god tid. Tömning sker enligt följande:

Septiktankar: 1 gång per år
Trekammarbrunnar:1 gång per år
Fettavskiljare: minst 1 gång per år
Sjunkbrunnar: vid behov
Köksbrunnar: vid behov
Slutna tankar: vid behov, minst 1 gång per år

Uppgifter om kostnader för slamtömning finns i hushållsavfallstaxan, som du finner till höger på sidan om avgifter.

Extra tömning

Extratömning beställs hos Ragn-Sells och utförs senast tre dagar efter beställningen. Observera att, före tömning, måste fastighetsägaren frilägga och märka ut brunnslocket. Om detta inte är gjort debiteras en extra avgift.

Undantag

I vissa fall kan undantag göras. Läs mer i dokumentet Avfallshantering-ansökan om undantag till höger på denna sida.

Har du frågor?

Om du har frågor du inte får svar på här är du välkommen att kontakta Ragn-Sells AB på telefon 010-723 23 23 . Du kan också kontakta Vellinge Direkt, telefon 040-42 50 00.