Avgifter, regler och blanketter

Här hittar du priser på hämtning av olika typer av avfall. Taxan för hushållsavfall är beslutad av kommunfullmäktige. Indexreglering görs årligen.

Regler och blanketter hittar du i högerkolumnen under Relaterade dokument.

Taxan för hushållsavfall

Taxan här på sidan gäller från 1 januari 2016. I högerkolumnen hittar du dokument och blanketter.

Har du frågor om din faktura

Om du har frågor om din faktura ska du kontakta avdelningen för debitering. Deras öppettider är vardagar klockan 10-12 och 13-15. Telefon Serkon 040-42 53 23. Det går också att kontakta dem per e-post.

Här hittar du information om avgifter och regler för

De flesta avgifter hittar du här på sidan, mer ingående om avgifterna kan du läsa i dokumentet Renhållningstaxa som du hittar till höger på denna sida.

Hushålls- och grovavfall

I grundavgifterna ingår kärl samt hämtning av grovavfall. På hämtningsdagen ska kärl, som inte har gångvägstillägg, vara framrullat senast kl. 07.00 till tomtgräns eller till plats där sopbilen kan stanna. Kärlet ska stå fritt synligt.

Hämtning 52 gånger per år

En- och tvåbostadshus

Kärlstorlek Pris per år
80 liter + matavfall 80 liter 2 006 kronor
140 liter + matavfall 80 liter 2 281 kronor
190 liter + matavfall 80 liter 2 525 kronor
240 liter + matavfall 80 liter 2 803 kronor
370 liter + matavfall 80 liter 3 764 kronor

Flerbostadshus, affärer, kontor, rörelser

När uppsamlingsplatsen inte ligger i anslutning till körbar yta gäller kärlavgifter enligt flerbostadshus, affärer, kontor, rörelse eller likande.

För flerbostadshus beräknas ett 140 liters matavfallskärl per 10 lägenheter.

Kärlstorlek Pris per år
Matavfall 140 liter 1 013 kronor
80 liter 1 489 kronor
140 liter 1 695 kronor
190 liter 1 940 kronor
240 liter 2 363 kronor
370 liter 3 302 kronor
660 liter 5 528 kronor

Återvinningsavgift per fastighet eller lägenhet, om inte förening eller fastighet har egen källsortering är 326 kronor per år.

Vid hämtning två, tre, fyra eller fem gånger i veckan, utgår två, tre, fyra eller fem gånger så hög avgift.

Delat abonnemang

Delat abonnemang kan gå att få för närliggande enbostadsfastigheter. Avgiften nedan gäller per fastighet.

Kärlstorlek Pris per år
80 liter 1 131 kronor
140 liter 1 268 kronor
190 liter 1 390 kronor
240 liter 1 530 kronor

Hämtning 35 gånger per år

Hämtning 35 gånger per år innebär hämtning varje vecka under veckorna 20 till 37 och för övriga veckor hämtning varannan vecka.

En- och tvåbostadshus

Kärlstorlek Pris per år
80 liter + matavfall 80 liter 1 490 kronor
140 liter + matavfall 80 liter 1 675 kronor
190 liter + matavfall 80 liter 1 840 kronor
240 liter + matavfall 80 liter 2 028 kronor
370 liter + matavfall 80 liter 2 703 kronor

Delat abonnemang

Delat abonnemang kan gå att få för närliggande enbostadsfastigheter. Avgiften nedan gäller per fastighet.

Kärlstorlek Pris per år
80 liter + matavfall 80 liter 873 kronor
140 liter + matavfall 80 liter 965 kronor
190 liter + matavfall 80 liter 1 048 kronor
240 liter + matavfall 80 liter 1 142 kronor

Flerbostadshus, samfälligheter, affärer, kontor, rörelser och liknande

För flerbostadshus beräknas ett 140 liters matavfallskärl per 5 lägenheter. Verksamheter utrustas med det antal kärl som behövs.

Kärlstorlek Pris per år
Matavfall 140 liter 715 kronor
80 liter 1 483 kronor
140 liter 1 622 kronor
190 liter 1 787 kronor
240 liter 2 065 kronor
370 liter 3 185 kronor
660 liter 4 210 kronor

Återvinningsavgift per fastighet eller lägenhet, om inte förening eller fastighet har egen källsortering 334 kronor per år.

Vid hämtning två, tre, fyra eller fem gånger i veckan, utgår två, tre, fyra eller fem gånger så hög avgift.

Hämtning 26 gånger per år

Hämtning 26 gånger per år innebär hämtning varje vecka under veckorna 14 till 39.

En- och tvåbostadshus fritid

Kärlstorlek Pris per år
80 liter + matavfall 80 liter 1 244 kronor
140 liter + matavfall 80 liter 1 415 kronor
190 liter + matavfall 80 liter 1 607 kronor
240 liter + matavfall 80 liter 1 782 kronor
370 liter + matavfall 80 liter 2 340 kronor

Delat abonnemang fritid

Detta abonnemang kan man dela med en närliggande fritidsfastighet.

Kärlstorlek Pris per fastighet och år
80 liter + matavfall 80 liter 792 kronor
140 liter + matavfall 80 liter 860 kronor
190 liter + matavfall 80 liter 922 kronor
240 liter + matavfall 80 liter 991 kronor

Semesterhem, skollovskolonier och liknande

För semesterhem, skollovskolonier och dylikt beräknas ett 140 liters matavfallskärl per 10 lägenheter. Verksamheter utrustas med det antal kärl som behövs.

Kärlstorlek Pris per år
140 liter mataavfall 557 kronor
80 liter 1 244 kronor
140 liter 1 415 kronor
190 liter 1 607 kronor
240 liter

1 782 kronor

370 liter 2 340 kronor
660 liter 3 376 kronor

Återvinningsavgift per fastighet eller lägenhet, om inte förening eller fastighet har egen källsortering 334 kronor per år.

Vid hämtning två, tre, fyra eller fem gånger i veckan, utgår två, tre, fyra eller fem gånger så hög avgift.

Kiosker och restauranger på stränderna

Abonnemang för verksamhet som är belägen på själva stranden och inte kan nås med sopbil.

Hämtning av lös säck.
Hämtning Pris per säsong
Hämtning av en säck i veckan 1 821 kronor per säsong
Hämtning av kärl. Abonnemanget innebär hämtning en gång i veckan under säsongen.
Kärlstorlek Pris per säsong
370 liter 2 323 kronor
660 liter 3 394 kronor

Vid hämtning två, tre, fyra eller fem gånger i veckan, utgår två, tre, fyra eller fem gånger så hög avgift.

Hämtning 12 gånger per år

Hämtning 12 gånger per år innebär en hämtning i månaden. Abonnemanget är möjligt enbart om du sökt och beviljats dispens av Miljö- och byggavdelningen.

Kärlstorlek Pris per år och enhet
80-240 literskärl 900 kronor per år och enhet

Hämtning 6 gånger per år

Hämtning 6 gånger per år innebär en hämtning varannan månad. Abonnemanget är möjligt enbart om du sökt och beviljats dispens av Miljö- och byggavdelningen.

Kärlstorlek Pris per år och enhet
80-240 literskärl 636 kronor per år och enhet

Extra hämtning av hushållssopor

Hämtning av extra säck/säckar i samband med regelbunden hämtning

Säckstorlek Pris per säck och gång
Säck av maximal storlek 160 liter 242 kronor per säck och gång

Hämtning av extra säck/säckar utan samband med regelbunden hämtning

Kärlstorlek Pris per gång och enhet
80-240 liter 454 kronor
370-660 liter 528 kronor
Säck av maximal storlek 160 liter 454 kronor

Ändring av abonnemang

Ändringar av abonnemang Pris per gång
Ändring av kärlstorlek eller hemtagning av kärl 184 kronor per gång
Ändring av hämtningsintervall 85 kronor per gång

Gångvägstillägg eller hjälp till funktionshindrade

Ditt kärl för hushållsavfall får inte stå längre än två meter från den plats där sopbilen kör. Har du ditt kärl längre in på tomten, måste du rulla ut kärlet senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Du som, på grund av funktionshinder, inte har möjlighet att själv rulla ut ditt kärl kan få hjälp utan extra kostnad.

För att ansöka om hjälp skriver du ett enkelt brev till Vellinge kommun, Avfall, 235 81 Vellinge. Du som själv kan hantera ditt kärl, men ändå vill få det hämtat längre in på tomten, kan betala för tjänsten. Då betalar du 22 kronor för varje påbörjad 10-meterssträcka och gång.

Bilfria bostadsområden och liknande

Bilfria bostadsområden är bostadsrätter, samfällighetsföreningar och liknande där biltrafik normalt inte förekommer.

För område där konventionell sopbil kan och får köra efter tillstånd från väghållare gäller grundavgift om samtliga fastigheter och avfallslämnare kan nås utan extra gångavstånd. För samma område gäller gångvägstillägg enligt gällande taxa om samtliga fastigheter och avfallslämnare inte kan nås utan extra gångavstånd. Kostnaden fördelas då lika mellan samtliga fastigheter/avfallslämnare inom området. Förening eller motsvarande får ta del av beräkning och beslut.

För område där konventionell sopbil inte kan användas och det krävs specialsopbil, som är godkänd av väghållare, betalar samtliga fastigheter/avfallslämnare inom området en tilläggsavgift på 56 kronor per år utöver gångvägstillägg enligt gällande taxa.

För område där fastighetsägare eller väghållare inte tillåter trafik med sophämtningsfordon eller där området är utformat så att det är omöjligt för sopbil att ta sig fram, har nämnden för gemensam medborgarservice rätt att i varje enskilt fall bestämma avgiften för berörda fastigheter.

Områden med underjordiska containrar

En- och tvåbostadshus, lägenhet: 2 006 kronor per år.

Hyra och tömning av container

När du hyr container får du tömt regelbundet enligt gällande prislista.

Containerhyra

Containerstorlek Pris per år
2,2 kubikmeter 3 353 kronor
5,0 kubikmeter 3 748 kronor
8,0 kubikmeter 4 144 kronor

Containerhämtning

Containerhämtning innebär regelbunden tömning i containertömmande bil.

Containerstorlek Pris per hämtning
2,2 kubikmeter 640 kronor
5,0 kubikmeter 949 kronor
8,0 kubikmeter 1 242 kronor
Utsättning och hämtning av container 1 503 kronor per gång

Trädgårdsavfall

I grundavgiften ingår kärl. På hämtningsdagen ska kärl vara framrullat senast klockan 07.00 till tomtgräns eller till plats där sopbilen kan stanna. Kärlet ska stå fritt synligt. Gångvägsavstånd tillämpas inte för trädgårdsavfall eftersom abonnemanget är frivilligt.

Maxvikt för kärl med innehåll

Ditt trädgårdskärl får, av arbetsmiljöskäl, inte bli för tungt. Därför har vi en maximal viktgräns för varje kärlet. Om kärlet är för tungt har kommunens entreprenör för sophämtning rätt att inte tömma kärlet. Du får då ett meddelande i din brevlåda med uppmaning att lätta på vikten. Följande viktgränser gäller:

Kärlstorlek Maximal vikt
Oavsett kärlstorlek 50 kg

Hämtning 42 gånger per år

Hämtning 42 gånger per år innebär hämtning varje vecka under veckorna 9 till 50.

Kärlstorlek Pris per år
80 liter 1 016 kronor
140 liter 1 052 kronor
190 liter 1 192 kronor
240 liter 1 336 kronor

Hämtning 21 gånger per år

Hämtning 21 gånger per år innebär hämtning varannan vecka under veckorna 9 till 50.

Kärlstorlek Pris per år
80 liter 553 kronor
140 liter 568 kronor
190 liter 638 kronor
240 liter 713 kronor

Hämtning 13 gånger per år

Hämtning 13 gånger per år innebär hämtning varannan vecka under veckorna 14 till 39.

Kärlstorlek Pris per år och kärl
190 literskärl 428 kronor per år och kärl

Extra hämtning

I samband med ordinarie hämtning kan abonnent med komposterbart trädgårdsavfall få extra hämtning.

Storlek papperssäck Pris per säck och gång
Papperssäck av maximal storlek 160 liter 267 kronor per säck och gång

Ändring av abonnemang

Ändringar av abonnemang Pris per gång
Ändring av kärlstorlek eller hemtagning av kärl 184 kronor per gång
Ändring av hämtningsintervall 85 kronor per gång

Bilfria bostadsområden och likande

Inom dessa områden hämtas trädgårdsavfall endast om konventionell sopbil kan nå utställda kärl utan extra gångväg. Överenskommelse om hämtningsplats kan göras mellan kommunen och avfallslämnaren via kommunens entreprenör.

Slam

Här hittar du information om avgifter för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar och fett från fettavskiljare.

Septiktank, trekammarbrunn och liknande

Avgiften är 810 kronor per gång för årlig obligatorisk tömning av tank/brunn med en volym på mellan 0-3 kubikmeter. Avgift för extratömning är 1 067 kronor per gång för volym på 0-3 kubilkmeter.

För volymer över tre kubikmeter utgår en tilläggsavgift på 379 kronor per kubikmeter.

Sluten tank

Avgiften är 938 kronor per gång för årlig obligatorisk tömning och tömning vid behov för en sluten tank med en volym på mellan 0-3 kubikmeter. Avgift för extratömning är 1 196 kronor per gång för volym på 0-3 kubilkmeter.

För volymer över tre kubikmeter utgår en tilläggsavgift på 379 kronor per kubikmeter.

Minireningsverk

Avgiften är 810 kronor per gång för årlig obligatorisk tömning av en sluten tank med en volym på mellan 0-3 kubikmeter. Avgift för extratömning är 1 067 kronor per gång för volym på 0-3 kubilkmeter.

För volymer över tre kubikmeter utgår en tilläggsavgift på 379 kronor per kubikmeter.

Sjunkbrunn, köksbrunn och liknande

I samband med tömning av septiktank, trekammarbrunn eller likande utgår avgift med 553 kronor per gång för volym på 0-1 kubikmeter.

För separat tömning, ej i samband med annan tömning, utgår avgift med 810 kronor per gång för volym på 1-0 kubikmeter.

Fettavskiljare

Avgiften är 1 645 kronor per gång för årlig obligatorisk tömning av tank med en volym på mellan 0-3 kubikmeter.

Avgift för extratömning av 0-3 kubikmeter är 1 645 kronor per gång.

För volymer över tre kubikmeter utgår en tilläggsavgift på 379 kronor per kubikmeter. Behandlingsavgift tillkommer.

Övriga avgifter

Avgiften är 321 kronor per gång för framkörning till fastighet, efter avisering, där tömning ej kunnat verkställas på grund av att lock inte har frilagts eller på grund av andra omständigheter.

Om slanglängden är över 25 meter så tillkommer 128 kronor för varje påbörjade 10 meter.

Om avgiften inte betalas i tid

Om du inte betalar fakturan får du en betalningspåminnelse åtta dagar efter fakturans förfallodag. Om du då fortfarande inte betalar skulden kommer du att få ett inkassokrav efter ytterligare tio dagar. Om du fortfarande inte betalar kommer vi överlämna ärendet till Intrum Justitia. Information om din skuld får du av Serkon på tfn 040-42 53 00.

Påminnelseavgift

För avgift som inte betalas i tid debiterar kommunen påminnelseavgift och dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Betala i tid, påminnelse debiteras i annat fall med 60 kronor. Om fakturan går till inkasso läggs en kostnad på 180 kronor till.

Felanmälan avfallshämtning

Om du inte fått hämtat ditt hushålls- eller trädgårdsavfall på utsatt datum, kan du felanmäla dagen efter. Du kan göra en felanmälan direkt via e-post eller via telefon till Vellinge Direkt.

Felanmälan via e-post

Vellinge Direkt 040-42 57 00

Abonnemangsfrågor

Serkon 040-42 53 23

Telefontider: Mån-fre kl. 10-12 och 13-15.