Förhandsbesked, ansökan

 1. Innan du ansöker

  Kommunens översiktsplan redovisar den politiska visionen om hur kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen ligger till grund för bedömningen av förhandsbeskedet.
  De tre viktigaste sakerna ni måste ta ställning till innan ni ansöker om förhandsbesked är:

  • Ska tomten avstyckas? Redovisa tilltänkt avstyckning på en situationsplan.
  • Var har ni tänkt placera byggnaden på fastigheten? Rita in byggnaden på en situationsplan, måttsätt byggnaden och ange mått till tomtgräns.
  • Hur ska utformningen av byggnaden se ut? Ta fram skisser på fasaderna och ange kulör och material.

  Tänk på att förhandsbeskedet är bindande vid en bygglovsprövning. Så tänk noga igenom placering och volym av byggnaden innan ni påbörjar ansökan.

 2. Dags att ansöka

  Du gör din ansökan här och du behöver ha ditt BankID i beredskap.

  Ansök här
 3. Vad händer sen?

  Efter ansökan har kommit in så prövar kommunen om det är möjligt att bygga på platsen. Kommunen kan också bestämma de villkor som behövs för ett senare bygglov. Handläggningstiden för förhandsbesked är 10 veckor och startar när ärendet meddelats komplett.

  Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte. Du kan söka bygglov utifrån förhandsbeskedet som gäller två år från beslutsdatum. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.