Hoppa till innehåll

Nytt dagvattensystem på Gamla Haga i Skanör

Vellinge kommun anlägger ett nytt dagvattensystem och byter ut befintliga dricksvattenledningar inom Gamla Haga vägförening.

Länsstyrelsen har förelagt Vellinge kommun att inrätta verksamhetsområde för dagvatten i området. Det innebär att kommunen övertar ansvaret för dagvattenhanteringen. För att kommunen ska uppfylla sitt ansvar behöver ett ledningsnät för dagvatten anläggas. Projektet omfattar även ett utbyte av de befintliga dricksvattenledningarna då dessa har nått sin tekniska livslängd.

Projektet projekteras i augusti och byggstart planeras till mitten av september. Arbetena förväntas vara färdigställda vid årsskiftet 2021/2022.

Område som berörs

Gamla Haga vägförening

Detta ska göras

Entreprenören kommer att schakta i gatorna och förlägga ledningar i gatorna: Parkvägen, Södra Sparvstyckevägen, del av Nyvångsvägen, Gässlingekroksvägen, Ponnyvägen, Hagavägen och Rapphönsvägen. Ett nytt makadamdike för att samla upp dagvatten ska förläggas på ena sidan av gatan.

Så berörs du

Under arbetets gång kommer trafiken att påverkas. Tydliga skyltar kommer löpande att visa vilken alternativ väg som kan användas till respektive fastighet.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Katja Hofgren
E-post: katja.hofgren@vellinge.se

Nyhetsbrev

Vill du få löpande uppdateringar kring projektet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att skicka din mailadress

Vanliga frågor

Kommer det innebära en kostnad för mig?

Om du har behov av att ansluta din fastighet till dagvattennätet kommer en anslutningsavgift att tas ut i enlighet med gällande VA-taxa.

Vem har behov av en anslutning?

Den som inte kan ta hand om sitt dagvatten (regnvatten, spolvatten, dräneringsvatten) lokalt på sin egna fastighet behöver anslutas till det kommunala dagvattennätet. Om du kan lösa dagvattenhanteringen lokalt behöver du inte ansluta dig till dagvattennätet. Förutsättningen är att allt dagvatten tas hand om på fastigheten och inte leds till omgivningen via ledningar eller avrinning på ytan.

Vad kommer hända med spillvattenledningarna?

Spillvattenledningarna kan renoveras schaktfritt. De kommer att renoveras i enlighet med kommunens förnyelseplan för spillvattenledningar längre fram.

Kommer posthanteringen att påverkas?

I de fall posthanteringen påverkas kommer tillfälliga brevlådor att ställas upp för de som berörs. Berörda kommer att bli informerade om sådan åtgärd blir aktuell.

Hur säkerställer ni att andra ledningar inte skadas?

Entreprenören gör en ledningsanvisning och får information om var ledningar i marken finns. De kommer även att gräva med försiktighet och undvika att gräva i närheten av ledningar i mark så gott det går.

Publicerad:
13 augusti, 2021