Hoppa till innehåll

Fabriksgatan

Vellinge kommun planerar att genomföra ett projekt på Fabriksgatan i Vellinge. Projektet omfattar åtgärder för ytvattenhantering där dagvatten och skyfall kommer att kunna hanteras på ett säkrare sätt framöver och dricksvattenledningarna i gatan kommer att bytas mot nya. Inom ramen för projektet kommer gatan att göras om i syfte att främja en mer inbjudande och funktionell stadsbild. Åtgärderna kommer även innebära att fler parkeringar anläggs samtidigt som det skapas mer plats för ytvatten att hanteras på ett hållbart sätt.

Längst med Fabriksgatan har det visat sig att dagvatten från regn behöver tas om hand på ett mer hållbart sätt. Dessutom har flera verksamheter längst med Fabriksgatan önskat fler parkeringsplatser under en längre tid. Genom att ta ett helhetsgrepp kommer projektet längst med Fabriksgatan att innebära förbättrade ytvattenåtgäder genom anläggande av regnbäddar. Dessutom förbättras trafiksäkerheten i området och fler parkeringsplatser anordnas längst med gatan.

I samband med ytvättenåtgärderna byts även dricksvattenledningarna i gatan ut mot nya. I Mejselgatan kommer dricksvattenledningen att bytas ut mot en större. Utbytet av dricksvattenledningen görs för att förbereda för kommande exploateringsområden i Vellinge.

Område som berörs

Fabriksgatan och Mejselgatan

Detta ska göras

Entreprenören kommer att schakta i gatorna och förlägga ledningar i Fabriksgatan och Mejselgatan. Därefter kommer regnbäddar att anläggas längst med Fabriksgatan och gatorna förses med ny asfalt.

Så berörs du

Under arbetets gång kommer trafiken att påverkas. Tydliga skyltar kommer löpande att visa vilken alternativ väg som kan användas till respektive fastighet.

Kontakt

Katja Hofgren

katja.hofgren@dinprojektbyra.se

Publicerad:
2 november, 2021