Hoppa till innehåll

Markanvisningstävling i Falsterbo

Frågor och svar

Eventuell geoteknik som gjorts på platsen, kanske från befintlig byggnad/bygglov?

Vellinge kommun har ett digitalt ritningsarkiv där ni kan se alla handlingar som finns registrerade för Falsterbo 7:1043

Ritningsarkiv

Finns NBK digital (dwg) över bygglov Falsterbo Strandbad, befintlig byggnad?

Bygglovs underlag befintlig byggnad finns tyvärr inte i DWG format.

Underlag, gärna digitalt där serviser anvisas för: a. VA-ledningar b.Fiber/tele c. Elnät inkl kapacitet i transformatorstation d. Fjärrvärme/gas i området

Beställning sker via lednings kollen på egen hand, Kommunen tillhandahålla inte dessa handlingar.

Eventuell hänsyn till höjdsättning färdig byggnad pga skyddsvallar/havshöjning. Finns det en FG-nivå att utgå ifrån?

Området ingår inte i projektet för förhöjda havsnivåer, och ses därmed inte som ett riskområde. Det finns inte något FG att utgå från här. Detta arbetas tas fram i kommande DP.

Möjligheten till att ha ett möte med på plats för att få en visning av projektområdet samt beskrivning av kommunens vision och mål med markanvisningstävlingen.

Kommunen kommer inte träffa tävlingsdeltagare på plats.

Kan man boka in en visning och titta på den befintliga byggnaden?

Kommunen kommer inte erbjuda några visningar av den befintliga byggnaden. Om man väljer att lösa inträdesbiljett för att titta på byggnaden invändigt, respektera nuvarande hyresgäst som bedriver sin verksamhet.

Alla frågor ska ställas direkt till ansvariga på Vellinge Kommun.

Finns det bygglovshandlingar på den befintliga byggnaden?

Bygglovshandlingar finner du i listan till höger på sidan.

Hur många parkeringsplatser finns det på platsen idag?

På platsen finns det en grusad yta. Det finns inte ett exakt antal märkta p platser för området.

I inbjudan är det markerat en placering med röd streckad linje, och i texten står ”möjlig placering…”. Innebär detta att förslaget i sin helhet skall vara placerat inom den röda streckade linjen eller kan man föreslå andra placeringar i närheten av befintlig byggnad?

Kommunen har valt ut en möjlig placering som ska vara nära, eller i anslutning till den befintliga byggnaden, på befintlig hårdgjord parkeringsyta.

Andra placeringar där träd blir berörda är inte aktuell.

Hur kommer ni att utvärdera p lösningar och eventuella p köp i tävlingsbidragen?

Det finns ingen detaljplan för området. Den kommer att arbetas fram i samarbete med vinnande anbudsgivare.

Förutsättningar att hitta lösningar, presentera idéer och förslag gällande parkering är lika för alla tävlingsdeltagare och kommer att utvärderas av juryn.

Ingår området i kommuns projekt för invallning/ höga havsnivåer?

Nej, området ingår inte i detta projekt och ligger inte i någon riskzon eller med i någon plan för kommande åtgärder.

Vill kommunen även ha ett anonymiserat bidrag digitalt?

Ett bidrag utskrivet, anonymiserat

Ett digitalt bidrag, anonymiserat för jurybedömning

Ett bidrag digitalt med alla firmanamn, arkitektbyråer och eventuella andra logotyper som man önskar ha med.

Publicerad:
13 september, 2021