Hoppa till innehåll

På väg - Ny Skåneexpress

Vellinge kommun gör tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket satsningar för att förbättra hela trafiksituationen mellan Malmö och Falsterbonäset. Stora satsningar över en lång tid framöver för att du ska kunna resa enklare, snabbare och mer hållbart. På väg mot framtiden!

Satsningar för framtidens pendling

Varje dag samsas tusentals pendlare på vägarna mellan Falsterbonäset och Malmö. Det är redan trångt bland bilar, bussar och lastbilar och i framtiden förväntas riskerna för kö öka på fler platser.

Satsningarna i stråket mellan Falsterbonäset och Malmö består av många olika delar för att förbättra dagens trafiksituation och att göra kollektivtrafiken till ett mer attraktivt alternativ.

En ny SkåneExpress

Linje 100 är idag en av Skånes mest använda regionbusslinjer och kommer att ersättas av en SkåneExpress för att tillsammans med övriga linjer kunna möta en ökad efterfrågan på kollektivtrafik. Bussen, som är en ny, modern dubbeldäckare, kommer att höja kapaciteten och erbjuda Vellingeborna flera alternativ i resan mellan Falsterbonäset och Malmö. Den nya SkåneExpressen ska erbjuda snabba, bekväma och pålitliga resor som underlättar hela resan från dörr till dörr. Linjen får namnet SkåneExpressen 15.

För att effektivisera och öka komforten kommer den nya SkåneExpressen att bli en stomlinje med genare körväg jämfört med nuvarande linje 100. Bussen kommer att gå utmed väg 100 med slutstation Skanör C. Linje 300 kommer ha kvar sin tidigare linjedragning men får en ny roll som matarbuss för de som idag använder hållplatserna N. Vånggatan, Papegojvägen, Pastoratsvägen, Triangeln, Nyvångsvägen, Stefan Löfvings Väg och Elvabodavägen. Det kommer att finnas platser för byte mellan bussarna, men var preciseras senare när tidtabellerna är satta.

Linjesträckningen har tagits fram i dialog mellan Skånetrafiken och Vellinge kommun. Den är en avvägning mellan många olika aspekter, till exempel trafikekonomi, att så många som möjligt ska kunna åka med, snabbhet, en mjuk resa utan krängningar, trafiksäkerhet och orternas kommande utveckling. Linjedragningen i Malmö är en överenskommelse mellan Malmö stad och Skånetrafiken, där Skåneexpressen kommer prioriteras och gå till Malmö C.

Efter dialog med kommuninvånare och Skånetrafiken så har den ursprungliga linjedragningen i Skanör förändrats. Bussen kommer att trafikera stationen Haga, hållplatsen Stefan Löfvings Väg och Skanörs C. Därefter vänder bussen i den planerade cirkulationsplatsen vid Triangeln (korsningen Malmövägen-Falsterbovägen).

linjedragning.png

Trafikstart för SkåneExpressen 15 är 11 december 2022. Tills dess att den nya stationen vid Toppengallerian är klar så kommer bussen att trafikera hållplatsen Östra Halörsvägen i Höllviken.

Bättre framkomlighet för alla trafikanter

Flera stora satsningar kommer att göras på vägarna, både för bussen och för andra som reser mellan Falsterbonäset och Malmö. Det är omfattande arbeten med syfte att trafiken ska gå smidigare. Det är ett paket av åtgärder, från stora åtgärder som att bredda med extra körfält till mindre åtgärder som minskar risken för olyckor.

Förutom de stora vägarna finns satsningar för dig som cyklar och går. Det ska vara enkelt, säkert och tryggt att röra sig till bland annat kollektivtrafiken och skolan. Det planeras flera cykelvägar i kommunen, till exempel en cykelbana utmed Strandbadsvägen som kommer göra det enklare för boende i Falsterbo att ta sig till Hagarondellen.

I samband med arbetet av kollektivtrafiken finns även ett behov av att stärka trafiksäkerheten på vissa platser kopplat till säkra skolvägar. Se kartan över trafiksäkerhetshöjande åtgärder som utförs just nu i Skanör och Falsterbo

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Skanör och Falsterbo (Bild, 1,8 MB)

Nya bekväma stationer med hög standard

En viktig del för kommunen är att bygga om hållplatserna till stationer med högre standard, så att det blir bekvämt och enkelt att byta från ett trafikslag till ett annat. Stationerna kommer utrustas med nya väderskydd, förbättrade cykelparkeringar och på vissa platser fler pendelparkeringar för bil. De nya stationerna är i vid Toppengallerian, Nyckelhålsparken och Höllviksstrand. Befintliga hållplatser vid Vellinge ängar, Storvägen, Hagarondellen och Skanör centrum har eller kommer byggas om enligt den högre standarden.

Kommunens ambition är att stationerna ska ta till vara på den lokala karaktären. När du stiger av bussen kommer du välkomnas hem och uppleva att du känner igen dig. Utformningen av stationerna och allt omkring utgår därför från varje unik plats och har som mål att stärka de karaktäristiska elementen. Exempelvis är det i Nyckelhålsparken viktigt att stationen känns som en del av parken, att det i Haga är den mysiga skogskänslan samt att stationen vid Toppengallerian blir en vacker entré till Höllviken.

Samarbete mellan kommunen, Trafikverket och Skånetrafiken

Vellinge kommun, Trafikverket och Skånetrafiken samarbetar med projektet men har olika ansvarsområden. Vi jobbar alla mot samma mål i parallella processer och med olika beslutsfattare.

Vellinge kommun

Vellinge kommun ansvarar för alla ombyggnationer i Skanör och för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Kommunen kommer anlägga bil- och cykelparkeringar och stråk för att du som pendlare enkelt ska kunna ta dig till busstationen. Under processen har kommunen även identifierat behov av trafiksäkerhetsåtgärder i Skanör och kommer titta vidare på de frågorna. Kommunen driver detaljplaner för de platser som behöver större förändringar respektive byggprojekt där det är omgestaltningar.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för alla ombyggnationer på och vid väg 100 och E6. Trafikverket tar fram vägplaner för ett nytt körfält på E6 i norrgående riktning, förlängd avfart från E6 till väg 100, ombyggnad av trafikplats Kungstorp, ett nytt körfält mellan Kungstorp och Toppengallerian samt omfördelning av körfält genom Höllviken och Ljunghusen.

Du kan följa Trafikverkets beskrivning av projekten här.

Skånetrafiken

Skånetrafiken ansvarar för trafikering, linjedragning och vilka fordon som kommer köra utmed den nya Skåneexpressen och alla andra linjer. Skånetrafiken är initiativtagare till att utveckla linje 100 enligt det tidigare konceptet ”regional superbuss”.

Arbete på kort och lång sikt

Arbetet med förbättringarna i stråket mellan Falsterbonäset och Malmö fokuseras fram till trafikstart på att planera och bygga de stationer som behövs. Vissa stationer och ombyggnad av väg kommer vara klara senare på grund av mer utredning och komplicerade ombyggnationer.

Vellinge kommun för en ständig dialog med Skånetrafiken och Trafikverket om hur åtgärderna ska utformas. Till exempel är det ännu inte bestämt var man bäst ska kunna byta buss. Information till invånare sker kontinuerligt när vi har något nytt att berätta.

Kommunen arbetar även med den långsiktiga planen på spårförbindelse till Falsterbonäset genom att reservera mark i detaljplaner samt påverka Region Skåne, Trafikverket och Malmö stad. Påverkan sker genom yttranden på strategier, finansieringsplaner av regional och nationell infrastruktur, regionplan samt Malmös översiktsplan.

Påverkan under byggtiden

Ombyggnationer på väg 100 och E6 kommer att ta många år och påverka alla trafikanter och trafikslag. Vi kommer behöva din hjälp under byggtiden. Du kan bidra genom att redan nu fundera på hur och när du rör dig i stråket. Kanske kan du någon dag åka lite senare till jobbet, en annan dag ta bussen eller samla dina matköp. Många små förändringar kommer bidra till att det är mindre trafik när som flest vill resa.

Alla planerade ombyggnationer är i ett tidigt skede och är inte utredda i detalj. Vellinge kommun kommer gå ut med information om eventuella störningar och hur trafiken kan anpassas.

Vanliga frågor

Vad kommer hända med busstrafiken?

Falsterbonäset har idag två viktiga busslinjer, linje 100 och 300 som genom Vellinge kommun går samma väg. Satsningar på högkvalitativ busstrafik innebär att linje 100 görs om helt från grunden för att bli en prioriterad stomlinje bland Vellinges alla bussar och därmed kan erbjuda en snabbare, effektivare och bekvämare resa mot Malmö. Övriga linjer kommer komplettera linje 100 och tillsammans skapa ett nät av högkvalitativ kollektivtrafik i Vellinge, Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo. Bussen ska gå en rak sträcka med strategiskt placerade hållplatser.

Blir det fler avgångar på linje 100?

Skånetrafiken ansvarar för och utformar tidtabeller. Kommunens förhoppning är att turtätheten till/från Skanör kommer öka.

Varför görs ändringar på Falsterbonäset?

Förändringarna på linje 100 är en del i en långsiktig satsning på att förbättra trafiksituationen mellan Falsterbonäset och Malmö. Kollektivtrafik är ett smart sätt att resa då det bidrar till mindre buller och avgaser. Satsningarna på kollektivtrafiken till Falsterbonäset behövs för att förbättra för alla pendlares vardag. Linje 100 är idag en av hela Skånes mest använda regionbusslinjer och i rusningstid får det inte plats med fler bussar med nuvarande sträcka. Bussarna riskerar att stå i kö för varandra.

Varför görs inte andra åtgärder på orten?

Kommunen arbetar mycket brett för att förbättra trafiksituationen. I den nyligen antagna mobilitetsstrategin anges flera fokusområden som tillsammans verkar för en bättre trafiksituation. Busstrafiken är en lösning. Andra åtgärder som nyligen genomförts för att förbättra trafiksituationen är omkörningsförbud för lastbilar på E6 och minskat antal öppningar för bron över Falsterbokanalen.

Dras all busstrafik in i Falsterbo och norra Skanör?

Nej, övriga linjer kommer ha kvar sin nuvarande sträckning och stanna vid befintliga hållplatser. Falsterbo och norra Skanör kommer fortsatt att trafikeras av linje 300. Kommunen för en dialog med Skånetrafiken om ökad turtäthet för linje 300. Resande från Falsterbo och delar av Ljunghusen har lämpliga bytespunkter från linje 300 till linje 100 i Skanör C, Haga, Nyckelhålsparken och vid Toppengallerian.

Hur kommer de nya bussarna att se ut?

Skånetrafiken har handlat upp nya moderna dubbeldäckare som ska trafikera linjen.

Vad gör kommunen, Skånetrafiken och Trafikverket?

Att förändra linje 100 är ett samarbete mellan Vellinge kommun, Trafikverket och Skånetrafiken, som alla tre har olika ansvar.

Vellinge kommun ansvarar för alla ombyggnationer i Skanör samt att alla de nya stationerna blir vackra och funktionella platser för dig som pendlar. Till exempel kommer vi jobba med bil- och cykelparkeringar och att det enkelt går att ta sig till stationen. Kommunen har även ett övergripande ansvar att de nya stationerna och utformning av vägen sker i samklang med orternas karaktär.

Trafikverket ansvarar för alla ombyggnationer på väg 100 och E6. De kommer att planera och bygga själva stationsläget med väderskydd och perrong. Placering av stationslägena kommer diskuteras med kommunen. Längre fram i processen kommer allmänheten kunna lämna sina synpunkter för de sträckor som omfattas av vägplan.

Skånetrafiken ansvarar för trafikering, linjedragning och vilka fordon som kommer köra utmed linje 100. Skånetrafiken samarbetar med kommunen hur stationerna ska utformas för att skapa en helhet utmed hela stråket och göra stationerna så bra som möjligt dig som pendlar.

Vad är BRT?

Förändringarna på linje 100 kommer bli en av Sveriges första regionala busslinjer enligt konceptet Bus Rapid Transit (BRT). Konceptet handlar om att höja kapaciteten och attraktiviteten på kollektivtrafik i starka stråk som saknar spår. Det ska vara samma fördelar som en spårväg och styrkan är att projekt omfattar en helhetssatsning, från dörr till dörr. Liknande koncept har tidigare införts i städer, till exempel Malmöexpressen. I Vellinge kommer konceptet anpassas till en regional pendlingsresa, de befintliga tätortsmiljöerna och de andra trafikslagen som fortsatt behöver ha god framkomlighet.

Varför byggs inte spår istället?

En spårbunden kollektivtrafik till Falsterbonäset ligger i kommunens långsiktiga planer och bussatsning är ett första steg. Spår tar många år att bygga och är inte just nu prioriterat att medfinansiera från Region Skåne och Trafikverket.

Varför förändras just linje 100?

Stråket mellan Falsterbonäset och Malmö har i flera år varit prioriterat i ett regionalt perspektiv. Till exempel avslutade Trafikverket under 2017 en så kallad åtgärdsvalsstudie, där de rekommenderade åtgärder för att underlätta för bussen.

Senast uppdaterad:
29 november, 2022