Hoppa till innehåll

Ledningsförnyelse

VA-enheten inom Vellinge kommun arbetar aktivt med att förnya de ledningar som finns i mark för dricksvatten, spillvatten och dagvatten runt om i kommunen. Förnyelse av ledningsnäten är ett arbete som pågår löpande.

Syftet är att säkerställa en fortsatt god leverans av dricksvatten till de som är anslutna till det kommunala ledningsnätet samt ta hand om och rena det avloppsvatten som uppkommer på ett miljö- och hälsomässigt hållbart sätt.

Område som berörs

Ledningarna i mark förnyas runt om i hela kommunen och planeras utifrån de områden som har störst behov. Exempelvis prioriteras de områden där det har varit mycket driftproblem eller eventuella vattenläckor. De områden som berörs annonseras till allmänheten via servicemeddelande på vellinge.se. Medan de som bor i området får riktad information om vad som ska hända just i deras område.

Detta ska göras

Alla områden ser olika ut och åtgärderna anpassas efter hur förutsättningarna är i det aktuella området. Men generellt kan det sägas att all förnyelse innebär grävningsarbeten i olika omfattning. Beroende på vilken typ av ledning som ska bytas ut går det till på lite olika sätt.

Dricksvatten
När entreprenören har etablerat sig i området brukar de börja med att ordna provisoriskt vatten så att de boende inte blir utan dricksvatten i sina kranar mer än nödvändigt. När det är gjort börjar de arbetet med de nya ledningarna. Den nya ledningen spolas och vattenprover tas. Först vid godkända vattenprover som visar att vattnet håller god kvalitet kan dricksvattnet kopplas över från den gamla ledningen till den nya. Därefter kopplas fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet över via sina servisledningar.

Spillvatten
I de flesta fall läggs en ny ledning inuti den gamla ledningen för spillvatten. Metoden kallas för relining och innebär att behovet av grävning minimeras.

Dagvatten
I de områden där det finns en dagvattenledning som behöver förnyas görs det oftast genom relining där en ny ledning läggs inuti den gamla. Om det inte finns någon dagvattenledning kan det innebära att en ny ska grävas ner. Vid de tillfällena passar kommunen även på att förnya dricksvattenledningar och spillvattenledningar också.

Det innebär ofta att gatan grävs upp i etapper och det påverkar trafik och framkomlighet för de som bor i området.

Andra ledningsägare
Kommunen strävar efter att samarbeta med andra ledningsägare i den utsträckning det är möjligt.

När arbetena är avslutade ska området återställas igen.

Så berörs du

Under arbetenas gång kommer trafiken att påverkas i olika omfattning. Det kommer finnas trafikanvisningar som uppdateras löpande. Räddningstjänsten hålls vid sådana tillfällen informerad om hur trafiken leds om när och om det är aktuellt. I de fall där trafikomledningar krävs finns skyltar och information om hur ni kan köra istället.

När det är dags att koppla över från den gamla ledningen till den nya krävs ofta en avstängning av inkommande vatten. Innan avstängning sker kommer de som berörs att få ett informationsblad i sin brevlåda och ett sms-utskick med mer information om tid, omfattning och vad avstängningen kan innebära i det specifika fallet.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Katja Hofgren, projektledare
katja.hofgren@dinprojektbyra.se
040-42 50 00

Publicerad:
25 oktober, 2022