Hoppa till innehåll

Färbättrad framkomlighet på väg 100 och E6

Vellinge kommun gör tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket en större satsning för att förbättra kollektivtrafiken mellan Malmö och Falsterbonäset. Det innebär en modernisering och upprustning av linje 100 som idag trafikerar sträckan, med delvis nya körvägar och nya stationslägen.

Linje 100 ska göras om från grunden för att bli en prioriterad stomlinje bland de övriga busslinjer som går mellan Vellinge kommun och Malmö. Den ska erbjuda snabba, bekväma och pålitliga resor som underlättar hela resan från dörr till dörr. Trafikstart för den nya linjedragningen beräknas bli december 2021.

Efterlängtade satsningar

Varje dag samsas tusentals pendlare på vägarna mellan Falsterbonäset och Malmö. Det är redan trångt bland bilar, bussar och lastbilar och i framtiden förväntas riskerna för kö öka på fler platser.

Satsningar i stråket mellan Näset och Malmö består av många olika delar för att förbättra dagens trafiksituation och få fler att åka kollektivt. Åtgärderna är bland annat ett tredje körfält på E6, ombyggnad av trafikplats Kungstorp samt en ny busslinje – Skåneexpressen, med genare körväg.

Samarbete mellan kommunen, Trafikverket och Skånetrafiken

Vellinge kommun, Trafikverket och Skånetrafiken samarbetar med projektet men har alla tre olika ansvar. Vi jobbar alla mot samma mål i parallella processer och med olika beslutsfattare.

Vellinge kommun

Vellinge kommun ansvarar för alla ombyggnationer i Skanör samt för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Kommunen kommer anlägga bil- och cykelparkeringar och stråk för att du som pendlare enkelt ska kunna ta dig till busstationen. Under processen har kommunen även identifierat behov av trafiksäkerhetsåtgärder i Skanör och kommer titta vidare på de frågorna. Kommunen driver detaljplaner för de platser som behöver större förändringar respektive byggprojekt där det är omgestaltningar. Beslut genom översiktsplan (2013-01-23 Kf §8) och genomförandeavtal med Kollektivtrafiknämnden (2019-05-28 Ks §127)

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för alla ombyggnationer på och vid väg 100 och E6. Trafikverkets process heter vägplan och vägplaner tas fram för ett nytt körfält på E6 i norrgående riktning, förlängd avfart från E6 till väg 100, trafikplats Kungstorp samt sträckan Kungstorp-Stora Hammar. Mindre åtgärder görs även på väg 100 mellan Stora Hammar och Hagarondellen enligt en förenklad vägplan. Beslut genom Åtgärdsvalsstudie (TRV 2017/42083) och nationell transportinfrastrukturplan (N2018/03462/TIF). Du kan följa Trafikverkets beskrivning av projekten här.

Skånetrafiken

Skånetrafiken ansvarar för trafikering, linjedragning och vilka fordon som kommer köra utmed den nya Skåneexpressen och alla andra linjer. De har tagit fram det tidigare konceptet ”regional superbuss”. Upphandling pågår och i december 2020 vet vi mer om vilka fordon som ska köras och hur ofta alla bussar ska gå. Enligt avtal med kommunen ska fordonen vara högkvalitativa. Beslut genom Regional transportinfrastrukturplan (2018-12-10 RF § 133), Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 (2020-022-25 RF §4) och genomförandeavtal med kommunen (2019-09-27 KTN § 68).

En ny skåneexpress

Linje 100 är idag en av Skånes mest använda regionbusslinjer och kommer ersättas av en Skåneexpress för att tillsammans med övriga linjer kunna möta en ökad efterfrågan, höja kapaciteten och erbjuda Vellingeborna flera alternativ i resan mellan Falsterbonäset och Malmö. Den nya Skåneexpressen har höga ambitionsnivåer och ska erbjuda snabba, bekväma och pålitliga resor som underlättar hela resan från dörr till dörr.

För att effektivisera och öka komforten kommer den nya Skåneexpressen att bli en stomlinje med genare körväg jämfört med nuvarande linje 100. Bussen kommer att gå utmed väg 100 med slutstation Skanör C. Linje 300 kommer få en ny roll som matarbuss för de som idag använder N. Vånggatan, Papegojvägen, Pastoratsvägen, Triangeln, Nyvångsvägen, Stefan Löfvings Väg och Elvabodavägen. Det kommer att bli platser för byte mellan bussarna, men var preciseras senare när tidtabellerna tas fram.

Linjesträckningen har tagits fram tillsammans i dialog mellan Skånetrafiken och Vellinge kommun. Den är en avvägning mellan många olika aspekter, till exempel trafikekonomi, att nå målpunkter, att så många som möjligt ska kunna åka med, snabbhet, en mjuk resa utan krängningar, störningar, trafiksäkerhet och orternas kommande utveckling. Linjedragningen i Malmö är en överenskommelse mellan Malmö stad och Skånetrafiken, där den kommer prioriteras och gå till Malmö C. Linjedragningen i Vellinge kommun presenteras bland dokumenten till höger.

Arbete med nya stationer

En viktig del för kommunen är att bygga om hållplatserna till stationer med högre standard, så att det blir bekvämt och enkelt att byta från ett trafikslag till ett annat. Kommunens ambition är att stationerna ska ta till vara på den lokala karaktären. Stationsutformningen utgår från att de trafikeras av en standardbuss på 12m, enligt Skånetrafikens önskemål. Följ arbetet med respektive station som kommer att byggas om nedan.

Fortsatt arbete

Arbetet med förbättringarna i stråket mellan Falsterbonäset och Malmö fokuserar fram till trafikstart på att planera och bygga alla åtgärder. Vissa stationer som Toppen och Falsterbokanalen kommer vara klara senare på grund av mer komplicerade ombyggnationer.

Vellinge kommun för en ständig dialog med Skånetrafiken och Trafikverket om hur åtgärderna ska utformas. Till exempel är det inte bestämt vad linjen ska heta eller var man bäst ska kunna byta buss. Information till invånare sker kontinuerligt när vi har något nytt att berätta.

Kommunen arbetar även med den långsiktiga planen på spårförbindelse till Falsterbonäset genom att reservera mark i detaljplaner samt påverka Region Skåne, Trafikverket och Malmö stad. Påverkan sker genom yttranden på strategier, finansieringsplaner av regional och nationell infrastruktur, regionplan samt Malmös översiktsplan.

Påverkan under byggtiden

Ombyggnationer på väg 100 och E6 kommer att ta många år och påverka alla trafikanter och trafikslag. Alla planerade ombyggnationer är i ett tidigt skede och är inte utredda i detalj. Vellinge kommun kommer gå ut med information om eventuella störningar och hur trafiken kan anpassas.

Vanliga frågor

Vad kommer hända med busstrafiken?

Falsterbonäset har idag två viktiga busslinjer, linje 100 och 300 som genom Vellinge kommun går samma väg. Satsningar på högkvalitativ busstrafik innebär att linje 100 görs om helt från grunden för att bli en prioriterad stomlinje bland Vellinges alla bussar och därmed kan erbjuda en snabbare, effektivare och bekvämare resa mot Malmö. Övriga linjer kommer komplettera linje 100 och tillsammans skapa ett nät av högkvalitativ kollektivtrafik i Vellinge, Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo. Bussen ska gå en rak sträcka med strategiskt placerade hållplatser.

Blir det fler avgångar på linje 100?

Skånetrafiken ansvarar för och utformar tidtabeller. Kommunens förhoppning är att turtätheten till/från Skanör kommer öka.

Varför görs ändringar på Falsterbonäset?

Förändringarna på linje 100 är en del i en långsiktig satsning på att förbättra trafiksituationen mellan Falsterbonäset och Malmö. Kollektivtrafik är ett smart sätt att resa då det bidrar till mindre buller och avgaser. Satsningarna på kollektivtrafiken till Falsterbonäset behövs för att förbättra för alla pendlares vardag. Linje 100 är idag en av hela Skånes mest använda regionbusslinjer och i rusningstid får det inte plats med fler bussar med nuvarande sträcka. Bussarna riskerar att stå i kö för varandra.

Varför görs inte andra åtgärder på orten?

Kommunen arbetar mycket brett för att förbättra trafiksituationen. I den nyligen antagna mobilitetsstrategin anges flera fokusområden som tillsammans verkar för en bättre trafiksituation. Busstrafiken är en lösning. Andra åtgärder som nyligen genomförts för att förbättra trafiksituationen är omkörningsförbud för lastbilar på E6 och minskat antal öppningar för bron över Falsterbokanalen.

Dras all busstrafik in i Falsterbo och norra Skanör?

Nej, övriga linjer kommer ha kvar sin nuvarande sträckning och stanna vid befintliga hållplatser. Falsterbo och norra Skanör kommer fortsatt att trafikeras av linje 300. Kommunen för en dialog med Skånetrafiken om ökad turtäthet för linje 300. Resande från Falsterbo och delar av Ljunghusen har lämpliga bytespunkter från linje 300 till linje 100 i Skanör C, Haga, Nyckelhålsparken och vid Toppengallerian.

Hur kommer de nya bussarna att se ut?

Vilka bussar som kommer trafikera beror på Skånetrafikens upphandling. Upphandlingen förväntas vara klar under 2020-2021.

Vad gör kommunen, Skånetrafiken och Trafikverket?

Att förändra linje 100 är ett samarbete mellan Vellinge kommun, Trafikverket och Skånetrafiken, som alla tre har olika ansvar.

Vellinge kommun ansvarar för alla ombyggnationer i Skanör samt att alla de nya stationerna blir vackra och funktionella platser för dig som pendlar. Till exempel kommer vi jobba med bil- och cykelparkeringar och att det enkelt går att ta sig till stationen. Kommunen har även ett övergripande ansvar att de nya stationerna och utformning av vägen sker i samklang med orternas karaktär.

Trafikverket ansvarar för alla ombyggnationer på väg 100 och E6. De kommer att planera och bygga själva stationsläget med väderskydd och perrong. Placering av stationslägena kommer diskuteras med kommunen. Längre fram i processen kommer allmänheten kunna lämna sina synpunkter för de sträckor som omfattas av vägplan.

Skånetrafiken ansvarar för trafikering, linjedragning och vilka fordon som kommer köra utmed linje 100. Skånetrafiken samarbetar med kommunen hur stationerna ska utformas för att skapa en helhet utmed hela stråket och göra stationerna så bra som möjligt dig som pendlar.

Vad är en så kallad superbuss?

Förändringarna på linje 100 kommer bli en av Sveriges första regionala busslinjer enligt konceptet Bus Rapid Transit (BRT). Konceptet handlar om att höja kapaciteten och attraktiviteten på kollektivtrafik i starka stråk som saknar spår. Det ska vara samma fördelar som en spårväg och styrkan är att projekt omfattar en helhetssatsning, från dörr till dörr. Liknande koncept har tidigare införts i städer, till exempel Malmöexpressen. I Vellinge kommer konceptet anpassas till en regional pendlingsresa, de befintliga tätortsmiljöerna och de andra trafikslagen som fortsatt behöver ha god framkomlighet.

Varför byggs inte spår istället?

En spårbunden kollektivtrafik till Falsterbonäset ligger i kommunens långsiktiga planer och bussatsning är ett första steg. Spår tar många år att bygga och är inte just nu prioriterat att medfinansiera från Region Skåne och Trafikverket.

Varför förändras just linje 100?

Stråket mellan Falsterbonäset och Malmö har i flera år varit prioriterat i ett regionalt perspektiv. Till exempel avslutade Trafikverket under 2017 en så kallad åtgärdsvalsstudie, där de rekommenderade åtgärder för att underlätta för bussen.