Högkvalitativ busstrafik mellan Näset och Malmö

Vellinge kommun gör tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket en större satsning för att förbättra kollektivtrafiken mellan Malmö och Falsterbonäset. Det innebär en modernisering och upprustning av linje 100 som idag trafikerar sträckan, med delvis nya körvägar och nya stationslägen.

Linje 100 ska göras om från grunden för att bli en prioriterad stomlinje bland de övriga busslinjer som går mellan Vellinge kommun och Malmö. Den ska erbjuda snabba, bekväma och pålitliga resor som underlättar hela resan från dörr till dörr. Trafikstart för den nya linjedragningen beräknas bli december 2021.

Efterlängtade satsningar

Varje dag samsas tusentals pendlare på vägarna mellan Falsterbonäset och Malmö. Det är ibland trångt bland bilar, bussar och lastbilar.

Satsningarna på högkvalitativ kollektivtrafik är en viktig del i det långsiktiga arbetet med att förbättra trafiksituationen i kommunen. Linje 100 är idag en av Skånes mest använda regionbusslinjer. Bussarna är ofta helt fulla i rusningstrafiken och det går inte att öka antalet turer på grund av rådande trafiksituation och infrastruktur. Därför måste bussarna effektiviseras och få en högre passagerarkapacitet för att fler ska kunna välja kollektivt.

Ny linjedragning

För att effektivisera och öka komforten görs körvägsförändringar för Linje 100. Bussen kommer att få en genare sträckning genom att gå utmed väg 100 och ha slutstation Skanör C. Hållplatserna kommer att byggas om till stationer med högre standard, så att det blir bekvämt och enkelt att byta från ett trafikslag till ett annat. Följ arbetet med respektive station som kommer att byggas om nedan.

Den nya linjesträckningen blir:

Detta innebär att vissa hållplatslägen inte längre kommer att trafikeras av Linje 100 och vissa hållplatslägen kommer att läggas till. De hållplatser som inte längre kommer att trafikeras av Linje 100 blir N. Vånggatan, Papegojvägen, Pastoratsvägen, Triangeln, Nyvångsvägen, Stefan Löfvings Väg och Elvabodavägen. Linje 300 kommer dock att fortsätta trafikera dessa hållplatslägen precis som tidigare.

Påverkan under byggtiden

Ombyggnationer på väg 100 och E6 kommer att ta många år och påverka alla trafikanter och trafikslag. Alla planerade ombyggnationer är i ett tidigt skede och är inte utredda i detalj. Vellinge kommun kommer gå ut med information om eventuella störningar och hur trafiken kan anpassas.

Samarbete mellan kommunen, Trafikverket och Skånetrafiken

Vellinge kommun, Trafikverket och Skånetrafiken samarbetar med projektet men har alla tre olika ansvar. Vellinge kommun ansvarar för alla ombyggnationer i Skanör samt att de nya stationerna blir fina och funktionella platser för dig som pendlar. Till exempel kommer kommunen att jobba med att anlägga bil- och cykelparkeringar och stråk för att du som pendlare enkelt ska kunna ta dig till busstationen.

Trafikverket ansvarar för alla ombyggnationer på och vid väg 100 och E6.
Du kan följa Trafikverkets beskrivning av projektet här.

Skånetrafiken ansvarar för trafikering, linjedragning och vilka fordon som kommer köra utmed linje 100.

Frågor och svar

Vad kommer hända med busstrafiken?

Falsterbonäset har idag två viktiga busslinjer, linje 100 och 300 som genom Vellinge kommun går samma väg. Satsningar på högkvalitativ busstrafik innebär att linje 100 görs om helt från grunden för att bli en prioriterad stomlinje bland Vellinges alla bussar och därmed kan erbjuda en snabbare, effektivare och bekvämare resa mot Malmö. Övriga linjer kommer komplettera linje 100 och tillsammans skapa ett nät av högkvalitativ kollektivtrafik i Vellinge, Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo. Bussen ska gå en rak sträcka med strategiskt placerade hållplatser.

Blir det fler avgångar på linje 100?

Skånetrafiken ansvarar för och utformar tidtabeller. Kommunens förhoppning är att turtätheten till/från Skanör kommer öka.

Varför görs ändringar på Falsterbonäset?

Förändringarna på linje 100 är en del i en långsiktig satsning på att förbättra trafiksituationen mellan Falsterbonäset och Malmö. Kollektivtrafik är ett smart sätt att resa då det bidrar till mindre buller och avgaser. Satsningarna på kollektivtrafiken till Falsterbonäset behövs för att förbättra för alla pendlares vardag. Linje 100 är idag en av hela Skånes mest använda regionbusslinjer och i rusningstid får det inte plats med fler bussar med nuvarande sträcka. Bussarna riskerar att stå i kö för varandra

Varför görs inte andra åtgärder på orten?

Kommunen arbetar mycket brett för att förbättra trafiksituationen. I den nyligen antagna mobilitetsstrategin anges flera fokusområden som tillsammans verkar för en bättre trafiksituation. Busstrafiken är en lösning. Andra åtgärder som nyligen genomförts för att förbättra trafiksituationen är omkörningsförbud för lastbilar på E6 och minskat antal öppningar för bron över Falsterbokanalen.

Dras all busstrafik in i Falsterbo och norra Skanör?

Nej, övriga linjer kommer ha kvar sin nuvarande sträckning och stanna vid befintliga hållplatser. Falsterbo och norra Skanör kommer fortsatt att trafikeras av linje 300. Kommunen för en dialog med Skånetrafiken om ökad turtäthet för linje 300. Resande från Falsterbo och delar av Ljunghusen har lämpliga bytespunkter från linje 300 till linje 100 i Skanör C, Haga, Nyckelhålsparken och vid Toppengallerian.

Hur kommer de nya bussarna att se ut?

Vilka bussar som kommer trafikera beror på Skånetrafikens upphandling. Upphandlingen förväntas vara klar under 2020-2021.

Vad gör kommunen, Skånetrafiken och Trafikverket?

Att förändra linje 100 är ett samarbete mellan Vellinge kommun, Trafikverket och Skånetrafiken, som alla tre har olika ansvar.

Vellinge kommun ansvarar för alla ombyggnationer i Skanör samt att alla de nya stationerna blir vackra och funktionella platser för dig som pendlar. Till exempel kommer vi jobba med bil- och cykelparkeringar och att det enkelt går att ta sig till stationen. Kommunen har även ett övergripande ansvar att de nya stationerna och utformning av vägen sker i samklang med orternas karaktär.

Trafikverket ansvarar för alla ombyggnationer på väg 100 och E6. De kommer att planera och bygga själva stationsläget med väderskydd och perrong. Placering av stationslägena kommer diskuteras med kommunen. Längre fram i processen kommer allmänheten kunna lämna sina synpunkter för de sträckor som omfattas av vägplan.

Skånetrafiken ansvarar för trafikering, linjedragning och vilka fordon som kommer köra utmed linje 100. Skånetrafiken samarbetar med kommunen hur stationerna ska utformas för att skapa en helhet utmed hela stråket och göra stationerna så bra som möjligt dig som pendlar.

Vad är en så kallad superbuss?

Förändringarna på linje 100 kommer bli en av Sveriges första regionala busslinjer enligt konceptet Bus Rapid Transit (BRT). Konceptet handlar om att höja kapaciteten och attraktiviteten på kollektivtrafik i starka stråk som saknar spår. Det ska vara samma fördelar som en spårväg och styrkan är att projekt omfattar en helhetssatsning, från dörr till dörr. Liknande koncept har tidigare införts i städer, till exempel Malmöexpressen. I Vellinge kommer konceptet anpassas till en regional pendlingsresa, de befintliga tätortsmiljöerna och de andra trafikslagen som fortsatt behöver ha god framkomlighet.

Varför byggs inte spår istället?

En spårbunden kollektivtrafik till Falsterbonäset ligger i kommunens långsiktiga planer och bussatsning är ett första steg. Spår tar många år att bygga och är inte just nu prioriterat att medfinansiera från Region Skåne och Trafikverket.

Varför förändras just linje 100?

Stråket mellan Falsterbonäset och Malmö har i flera år varit prioriterat i ett regionalt perspektiv. Till exempel avslutade Trafikverket under 2017 en så kallad åtgärdsvalsstudie, där de rekommenderade åtgärder för att underlätta för bussen.