Hoppa till innehåll

Gamla torg, Falsterbo

Vellinge kommun arbetar löpande med att utveckla stads- och bymiljöer. Som ett led i detta arbete ska Gamla torg i Falsterbo rustas upp i syfte att göra torget mer lättillgängligt och trivsamt. Byggstart beräknas till hösten 2022.

Torget kommer att förlängas i söder för att smalna av Kyrkogatan och ge den en mer stadsmässig karaktär som ligger i linje med övriga gator i området. Korsningarna med Storgatan och Sjögatan smalnas av för att ge en tydligare och därmed säkrare trafiksituation.

Gåsatösen accentueras med en plantering kring fontänen och sittmöjligheter placeras runt fontänen för att skapa en lugn plats på torget där man kan slå sig ner. Sittplatser kommer även att finnas i torgets sydvästra hörn i skuggan av träden.

Befintliga träd har dåliga växtförutsättningar på torget och har haft svårt att etablera sig. Dessa ersätts därför av nya samt tillkommande träd som förses med ordentliga trädgropar för att förbättra trädens växtförutsättningar. Vid korsningen Storgatan/Kyrkogatan uppförs regnbäddar för att fördröja vatten vid stora regn. Kullerstenen på torget behålls men läggs om.

Över torget utformas gångstråk av gatstenshällar som är ett slätt markmaterial där det är bättre framkomlighet med exempelvis barnvagn eller rullstol. Möjlighet för torghandel kommer fortsatt att finnas kvar på torget.

Område som berörs

Det område som kommer beröras av ombyggnationen är Gamla torg samt intilliggande gator.

Detta ska göras

Torget omnämns i Stadsmiljöprogrammet för Falsterbo som en prioriterad åtgärd. Syftet med projektet är att framhäva de karaktäristiska dragen och ge mer möjlighet för torget att fungera som ett ”skvallertorg” och en mötesplats, bland annat genom främjande av handel. I samband med projektet vill även kommunen passa på att byta ut gamla vattenledningar under torget och intilliggande gator.

Så berörs du

Trafiken kring torget kommer att påverkas under projektet. Närmare information kring detta kommer när byggnationen närmar sig. Detaljerade tider för störningarna kommer att kommuniceras till kringboende och till allmänheten via servicemeddelanden på Vellinge kommuns hemsida www.vellinge.se.

Stadsmiljöprogrammet (PDF-dokument, 22,2 MB)

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Projektledare Åsa Axén Dóra (konsult Lektus)
asa.axen@vellinge.se