Hoppa till innehåll

Hököpinge skola

Vellinge kommun växer och en ökad befolkningsmängd innebär ett behov av fler utbildningsplatser. I Hököpinge bygger Vellinge kommun nu en helt ny grundskola med plats för 550 elever. Skolan ska vara klar sommaren 2023.

Hököpinge skola bild 2.jpg

Klicka här för att se insidan av skolan

Infrastruktur runt Hököpinge skola

Med anledning av bygget av Hököpinge skola så finns det ett kringprojekt som avser att anlägga infrasturktur och allmän platsmark kopplat till detaljplanerna och skolan. Ny dagvattenlösning, spillvattenledning samt vattenledning kommer att anläggas i Hököpinge skolans närområde. I anslutning till dammar och diken som ska fördröja dagvattnet kommer det att planteras nya träd och vegetationsytor samt gräs- och ängsytor. Det kommer också att byggas gång- och cykelvägar som leder till skolan. Ny belysning ingår också i entreprenaden.

hököpinge.jpg

Överskottet av massor från pågående arbeten kring Hököpinge skola kommer att läggas på ett område intill skolan (se ovan bild). Med hjälp av massorna kan området, som i nuläget är lågt, höjas och sedan sås för att skapa en ängskaraktär. Det är ett kostnadseffektivt sätt där massor återanvänds i närområdet i stället för att köras iväg.

Periodvis kommer det här arbetet att påverka framkomligheten i området. Det här arbetet kommer vara färdigställd under våren 2023.

Hököpinge skola

Skolan är nu under uppbyggnad men verksamheten startade faktiskt redan 2019. Eleverna och personalen som inom kort kommer flytta in på den nya skolan bedriver idag sin verksamhet i lokaler på Herretorps förskola. När skolan väl är på plats kommer det vara en F-9-skola med tillhörande idrottshall och tillagningskök.

- Skolans planlösning är utformad med tanke på att arbetssätt kommer att ändras genom åren, men att skolan ska vara flexibel nog för att vara ändamålsenlig även för olika sätt att undervisa i framtiden, säger Åsa Johannesson, arkitekt.

Arkitekterna Åsa Johannesson och Niklas Olsson från Arkitektgruppen Malmö anordnade workshops med pedagoger och representanter från olika kunskapsområden för att ta fram övergripande planer med utgångspunkt i behov, pedagogik och framtidsvisioner.
Förslaget till en ny skola i Hököpinge arbetades fram under hösten 2019 och har sin grund i styrdokumentet ”lärmiljöprogram för Vellinge kommun”. Där står det bland annat att barn och unga lever i en tid när världen förändras exceptionellt snabbt i en tid präglad av genombrott, men också omställning. En viktig del i Hököpinge skolans lärmiljöer är därför de så kallade makerspace.

- Det innebär att istället för att ha klassiska korridorer mellan olika rum så finns det utrymme som kan användas flexibelt för undervisning i grupper i olika storlekar, säger Åsa Johannesson.

Miljöaspekten har också varit viktig i framtagandet av skolan och det kommer finnas utvändiga solskydd för att hålla skolan sval även under varma dagar. Material som är valda ska hålla för hårt slitage under många år och är godkända i databasen Sunda hus.

- Miljöaspekterna har genomsyrat hela processen för alla involverade aktörer och byggnaden är preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad manual 3.0 betyg silver, förklarar Åsa Johannesson.

Utomhusmiljön kommer även den vara utformad med makerspace för ett kreativt lärande. Landskapsarkitekten Rolf Larsson från Landscape Syd berättar att huvudidén har varit att skolan, byggnaden och utemiljön ska vara sammanflätade och att allt ska kännas som en enda organism.

- Rikedom och variation har varit ledord i gestaltningen för att stimulera och locka till massor av aktiviteter utomhus, säger Rolf Larsson, landskapsarkitekt.

Rolf Larsson har sedan projektets början arbetat för att Hököpinge skola ska få en stark identitet för både elever och personal men även för de som bor i Hököpinge. Ett exempel på hur det arbetet tagit form är den unika entrén som sammankopplar biblioteket, idrottshallen och restaurangen och hans förhoppning är att detta kommer bli en viktig gemensam målpunkt för Hököpingeborna.

Den viktigaste ekologiska aspekten är enligt Rolf Larsson den stora variationen av grönska som omsluter de hårdgjorda ytorna och som söker sin in mot byggnaden. Vellinge kommun har sedan tidigare även en policy om vikten att behålla orternas karaktäristiska drag och Hököpinge skola är inget undantag.

- Byggnaderna med sina tegelfasader ansluter till en väl förankrad byggnadstradition i Hököpinge, säger Rolf Larsson.

Arkitekt är Arkitektgruppen Malmö AB.

Huvudentreprenör är Byggnadsfirman Otto Magnusson AB.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

Hököpinge skola bild 1.jpg

Kontaktperson:
Robert Seremet, projektledare
040-42 50 00

Adress till skolan:
Adress kommer inom kort.
Placering södra Hököpinge

Publicerad:
20 maj, 2021