Hoppa till innehåll

Skanörs vångar

Exploateringsområdet Skanörs Vångar håller på att utformas som en kvartersstad. Fullt utbyggt ska det uppfattas som en integrerad del av Skanör och dess omgivande naturområden.

Om Skanörs Vångar

Skanörs Vångar är ett exploateringsområde i Skanör på Falsterbonäset, längst ut på Sveriges sydvästra spets, som skiljer Öresund från Östersjön. Landskapet är flackt och låglänt med mager vegetation, ljunghedar och havsstrandängar. Exploateringsområdet är indelat i fyra etapper där de två västra etapperna är så gott som fullt utbyggda. Inom området har flera olika aktörer byggt såväl villor som flerfamiljshus med olika upplåtelseformer. De två utbyggda etapperna innefattar drygt 220 byggrätter varav 54 i flerfamiljshus.

För området har det tagits fram ett ambitiöst gestaltningsprogram där områdets gestaltning beskrivs. Syftet är att skapa en unik boendemiljö med det gamla Skanör som förebild men med moderna lösningar.

Skydd mot höga havsnivåer

Eftersom området ligger lågt, ungefär 1,5 meter över medelvattennivån, har stora delar av exploateringsområdet höjts till ca 2 meter och omfattande åtgärder har vidtagits för att ta hand om vatten i området. Kommunen planerar ett skydd runt hela Falsterbonäset mot tillfälligt höjda havsnivåer, se mer information om kommunens arbete angående höjda havsnivåer här. En fortsatt utbyggnad av Skanörs vångar är beroende av ett skydd och en uppstart av planarbetet kommer därför att avvakta ett beslut från Mark- och miljödomstolen om skydd för höga havsnivåer.

Kommande etapper

De två återstående östra etapperna är inte detaljplanelagda men omfattas av gestaltningsprogrammet.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se