Hoppa till innehåll

Detaljplan för Vellinge 40:4 med flera, vid Södervångsgatan och Bifrostgatan

Detaljplan för Vellinge 40:4 m fl, vid Södervångsgatan och Bifrostgatan i Vellinge

Detaljplanen har fått laga kraft den 2 november 2021.

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har den 27 september 2021 § 153 antagit detaljplan för Vellinge 40:4 med flera, vid Södervångsgatan och Bifrostgatan. I enlighet med Plan- och Bygglagen 5 kap 29 § (2010:900) finns underrättelsen, kommunfullmäktiges beslut och antagandehandlingarna i ärendet tillgängliga till höger under punkten Antagande.

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra 30 bostäder i lägenhets- och radhusform på Vellinge 40:4 och Vellinge 40:128.

Samråd har ägt rum under våren 2020 och granskning under hösten 2020.

planområde-01.png

Kartan visar ett ungefärligt planområde med det gamla boningshuset i norr och ekonomibyggnaderna i kringbyggd form vänd mot norr. I söder ligger Bifrostgatan och i väster Södervångsgatan.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Oskar Nygren
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se