Del av Vellinge 40:4 med flera, vid Södervångsgatan och Bifrostgatan

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra 30 bostäder i lägenhets- och radhusform på del av Vellinge 40:4 och Vellinge 40:128.

Samrådsmöte äger rum tisdagen den 17 mars 2020 klockan 18.00 i fullmäktigesalen i kommunhuset i Vellinge.
OBSERVERA att ingång sker från stora parkeringen på Västerbrogatan!

Samrådshandlingarna hittar du till höger under punkten Samråd och den lilla pilen. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och Vellinge bibliotek under tiden 6 mars till 3 april 2020.

Synpunkter med namn och adress ska senast 3 april 2020 ha inkommit till Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

planområde-01.png

Kartan visar ett ungefärligt planområde med det gamla boningshuset i norr och ekonomibyggnaderna i kringbyggd form vänd mot norr. I söder ligger Bifrostgatan och i väster Södervångsgatan.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se