Hoppa till innehåll

Södra Håslöv 2:12 och 19:12 med flera, vid Fuglievägen

Planens syfte och innehåll

På fastigheterna Södra Håslöv 2:12, 19:12 och 24:1 föreslogs möjlighet att uppföra tio enbostadshus. De föreslagna byggnaderna skulle uppföras som friliggande enbostadshus. Den sydligaste delen av planområdet föreslogs få en reglering som park, vilken tillför kvaliteter i byn samtidigt som dolda fornminnen kan bevaras.

Antagandehandlingarna hittar du till höger under den lilla pilen till höger om punkten Antagande.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2019 och beslutet överklagades. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunfullmäktiges beslut den 12 augusti 2020.

Södra Håslöv.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se