Hoppa till innehåll

Södra Håslöv 2:12 och 19:12 med flera, vid Fuglievägen

Planens syfte och innehåll

På fastigheterna Södra Håslöv 2:12, 19:12 och 24:1 föreslogs möjlighet att uppföra tio enbostadshus. De föreslagna byggnaderna skulle uppföras som friliggande enbostadshus. Den sydligaste delen av planområdet föreslogs få en reglering som park, vilken tillför kvaliteter i byn samtidigt som dolda fornminnen kan bevaras.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2019 och beslutet överklagades. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunfullmäktiges beslut den 12 augusti 2020.

Södra Håslöv.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se