Hoppa till innehåll

Norra Håslöv 34:4 med flera, vid Norra Håslövs byväg

Planens syfte och innehåll

Förslag på ca 20 nya bostäder i form av enbostadshus och parhus med ”gårdskaraktär” samt lägenheter i befintlig stallbyggnad.
Planen upprättas enligt Plan- och bygglagen, 1987:10.

Utställning

Utställning äger rum under tiden 16 september till 14 ooktober 2020. Handlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och Vellinge bibliotek. Du hittar dem även till höger under den gröna punkten Granskning och den lilla pilen.

Synpunkter med namn och adress ska senast 14 oktober ha inkommit till Plan- och bygggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, 235 81 Vellinge eller via mail till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se