Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Norra Håslöv 34:4 med flera, vid Norra Håslövs byväg

Underrättelse om antagande av detaljplanen

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har den 27 september 2021 § 155 antagit detaljplan för Norra Håslöv 34:4 med flera, vid Norra Håslövs byväg. Planen är överklagad.

I enlighet med Plan- och Bygglagen 5 kap 29 § (2010:900) finns underrättelsen, kommunfullmäktiges beslut och antagandehandlingarna i ärendet tillgängliga till höger under punkten Antagande.

Planens syfte och innehåll

Förslag på ca 20 nya bostäder i form av enbostadshus och parhus med ”gårdskaraktär” samt lägenheter i befintlig stallbyggnad.
Planen upprättas enligt Plan- och bygglagen, 1987:10.

Utställning ägde rum under hösten 2020. Du hittar dem även till höger under den gröna punkten Granskning och den lilla pilen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Plan- och exploateringschef Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
10 maj, 2019