Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Eskilstorp 34:18, Eskilsgården

SYFTE

Syftet med förslaget är att möjliggöra ett nytt vård- och omsorgsboende för 66 platser samt lokaler för kommunens dagliga verksamhet enligt LSS.
Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010 och antas inte leda till betydande miljöpåverkan.
Samråd har ägt rum under våren 2022 och en granskning i september 2022.

UNDERRÄTTELSE OM ANTAGANDE

Kommunstyrelsen i Vellinge komnun har antagit detaljplanen den 8 november 2022 § 177.
Eventuellt överklagande ska ha inkommit senast 6 december 2022 till Plan, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller mailas till plan@vellinge.se. Överklagande ska ske skriftligt där det anges vilket beslut som överklagas, hur man begär att beslutet ska ändras och varför samt innehålla namn, adress och telefonnummer.
Underrättelsen och övriga antagandehandlingar i ärendet finns till höger under punkten Antagande.

kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Publicerad:
31 maj, 2021