Hoppa till innehåll

Detaljplan för Eskilstorp 27:8, vid Kompanigatan i Vellinge

Detaljplan för Eskilstorp 27:8, vid Kompanigatan i Vellinge

Detaljplanen har fått laga kraft den 15 november 2021.

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun antog detaljplanen den 12 oktober 2021. Kommunstyrelsens beslut § 165 och underrättelse om antagande hittar du till höger under punkten Antagande.

I enlighet med Plan- och Bygglagen 5 kap 24 § (2010:900) finns utlåtandet (sammanställning av inkomna yttranden under granskningen) och övriga handlingar tillgängliga i högra spalten under punkten Antagande.

Detaljplanens syfte

Syftet är att bebyggelsen inom planområdet ska möjliggöra för ett dynamiskt och föränderligt näringsliv, med möjlighet till flera olika användningar, med undantag för de allra mest besökstunga verksamheterna såsom exempelvis livsmedelshandel som riktar sig direkt till kund, där partihandel med livsmedel inte bedöms vara lika besökstung. Befintlig grönska ska i största möjliga mån skyddas till förmån för pollinatörer, tätortsnära fåglar och den karaktär den skapar. Det dagvattennät som fastigheten är kopplad till tål inte ytterligare tillflöde. Planen syftar därför till att säkra så att inte ytterligare mer mark hårdgörs eller påverkar dagvattenbelastningen från fastigheten på ett betydande negativt sätt. Eventuella utbyggnader och förändringar av fastigheten bör göras utifrån Vellinge kommuns policy för utformning av dagvattensystem.

Samråd har ägt rum under hösten 2020 och granskning under juli och augusti 2021. Kommunstyrelsen förväntas anta detaljplanen den 12 oktober 2021.

Eskilstorp 27-8 vid Kompanigatan i Vellinge.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Oskar Nygren
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se