Hoppa till innehåll

Eskilstorp 27:8, vid Kompanigatan i Vellinge

Detaljplanens syfte

Syftet är att bebyggelsen inom planområdet ska möjliggöra för ett dynamiskt och föränderligt näringsliv, med möjlighet till flera olika användningar, med undantag för de allra mest besökstunga verksamheterna såsom exempelvis livsmedelshandel som riktar sig direkt till kund, där partihandel med livsmedel inte bedöms vara lika besökstung. Befintlig grönska ska i största möjliga mån skyddas till förmån för pollinatörer, tätortsnära fåglar och den karaktär den skapar. Det dagvattennät som fastigheten är kopplad till tål inte ytterligare tillflöde. Planen syftar därför till att säkra så att inte ytterligare mer mark hårdgörs eller påverkar dagvattenbelastningen från fastigheten på ett betydande negativt sätt. Eventuella utbyggnader och förändringar av fastigheten bör göras utifrån Vellinge kommuns policy för utformning av dagvattensystem.

Samråd har ägt rum under hösten 2020.

Granskning

Granskning äger rum under tiden 1 juli till 27 augusti 2021. Handlingarna finns tillgängliga på kommunhuset och biblioteket i Vellinge. Du hittar dem även här till höger under punkten Granskning.
Synpunkter med namn och adress ska senast 27 augusti 2021 ha inkommit till Plan, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Eskilstorp 27-8 vid Kompanigatan i Vellinge.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Oskar Nygren
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se