Hoppa till innehåll

Eskilstorp 2:26 med flera, vid Södra Åkarps kyrkoväg

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Vellinge tätort i enlighet med kommunens översiktsplan. Planförslaget innebär cirka 500-600 bostäder i friliggande hus, kedjehus/radhus och flerfamiljshus, mindre lokaler för kontor, hantverk eller liknande samt plats för skola och förskola på området söder om Södra Åkarps Kyrkoväg mellan Olsgårdsgatan och Hököpingevägen. Samråd har ägt rum under våren 2017 och granskning ägde rum under hösten 2019.

Kommunfullmäktge har antagit detaljplanen den 28 september 2020. Planen är överklagad.

Antagandehandlingar hittar du till höger under punkten Antagande och den lilla pilen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se