Del av Vellinge 68:14 med flera, verksamhetsområde mellan E6 och väg 100

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett småskaligt verksamhetsområde som komplement till det befintliga södra industriområdet öster om E6. Ambitionen är att skapa ett attraiktivt verksamhetsområde med hållbarhetskaraktär, där en variation av småskaliga och större verksamheter etableras i södra Vellinge mellan E6.an och väg 100. Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Vellinge 68:14 med flera.

Samråd ägde rum hösten 2018 och detaljplanen var på utställd för granskning under sommaren 2019. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2019. Antagandehandlingarna hittar du till höger under punkter Antagande och den lilla pilen till höger. Detaljplanen är överklagad.

Mål:

Är du intresserad av byggbar mark i Vellinge kommun för din verksamhet? Planarbetet beräknas vara klart 2020. Anmäl ditt intresse via länken nedan.

Intresseanmälan verksamhetsområde

illustrationskarta verksamhetsområde-01.jpg

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se