Hoppa till innehåll

Förslag till Ändring av detaljplan för Vellinge 99:84 med flera vid Greviegatan

SYFTE

Syftet med föreslagen detaljplan är att genomföra planändring så att den allmänna platsmarken ändras till kvartersmark samt att justera användningsgränser i detaljplan längs Östergatan så att befintliga förhållanden fortgår.

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Förslaget var på samråd 2014 och en granskning ägde rum under sommaren 2022.

UNDERRÄTTELSE INFÖR ANTAGANDE

Kommunfullmäktige avser att slutbehandla frågan om antagande den 21 november 2022.
I enlighet med Plan- och Bygglagen 5 kap 24 § (2010:900) finns
utlåtandet (sammanställning av inkomna yttranden under granskningen) tillgängligt här tillsammans med underrättelsen och övriga antagandehandlingar. Du hittar dem till höger under punkten Antagande.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Plan- och exploateringschef Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Publicerad:
4 maj, 2021