Hoppa till innehåll

Förslag till Ändring av detaljplan för Vellinge 99:84 med flera vid Greviegatan

SYFTE

Syftet med föreslagen detaljplan är att genomföra planändring så att den allmänna platsmarken ändras till kvartersmark samt att justera användningsgränser i detaljplan längs Östergatan så att befintliga förhållanden fortgår. Förslaget var på samråd 2014.

GRANSKNING

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge
Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Granskningshandlingarna finns, under tiden 23 juni till 5 augusti 2022 tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Vellinge.
Du hittar dem här till höger under punkten Granskning.

Synpunkter med namn och adress ska senast 5 augusti 2022 ha inkommit till
Plan och Exploatering, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se