Ändring av detaljplan för del av Ingelstad 6:1 med flera, vårdboende och bostäder

Bakgrund

För det aktuella området finns redan en gällande detaljplan som vann laga kraft 2009-04-07.

Med anledning av det goda pendlingsläget ser Vellinge kommun det som motiverat att se över exploateringsgraden i detaljplanen. Vidare ser Vellinge kommun, genom kommunfullmäktiges beslut angående utredningar om vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar, anledning att se över bestämmelserna angående huvudmannaskapet för allmän plats som omfattas av detaljplanen.

För att göra detta så har Vellinge kommun beslutat sig för att pröva detta genom en ändring av detaljplan.

Ändringens huvuddrag

Ändringen av detaljplan innebär i huvudsak att delar av den allmänna platsmarken inom planområdet får ett kommunalt huvudmannaskap från att tidigare ha haft ett enskilt huvudmannaskap. Ändringen av detaljplanen innebär vidare att flera av områdena med bestämmelsen ”E2 miljöhus o dyl” försvinner och ersätts av kvartersmark med användningen ”bostäder samt icke störande verksamhet i anslutning till bostaden”. Planändringarna innebär också att våningsantalet för mindre delar av kvartersmarken ökar från två till tre våningar samt att det ges möjlighet att inreda vind på delar av planområdet. Vidare innebär ändringen av detaljplanen att ett antal mindre vägar tas bort till förmån för de naturvärden som finns inom området. Delar av kvartersmark för bostäder ersätts av naturmark och mindre delar av naturmark görs till kvartersmark. Dessutom föreslås ett tiotal parkeringsplatser i södra delen av planområdet.

Granskning

Granskningstiden för detaljplanen är 10 september till 25 september. Synpunkter med namn och adress ska senast 25 september 2019 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Isabella Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se