Ändring av detaljplan för del av Ingelstad 6:1 med flera, vårdboende och bostäder

Bakgrund

För det aktuella området finns redan en gällande detaljplan som vann laga kraft 2009-04-07.

Med anledning av det goda pendlingsläget ser Vellinge kommun det som motiverat att se över exploateringsgraden i detaljplanen och bestämmelserna för huvudmannaskapet för allmän plats som omfattas av detaljplanen. Detta görs genom att pröva en ändring av detaljplan.

Ändringens huvuddrag

Ändringen av detaljplan innebär i huvudsak att delar av den allmänna platsmarken inom planområdet får ett kommunalt huvudmannaskap från att tidigare ha haft ett enskilt huvudmannaskap. Ändringen av detaljplanen innebär vidare att flera av områdena med bestämmelsen ”E2 miljöhus o dyl” försvinner och ersätts av kvartersmark med användningen ”bostäder samt icke störande verksamhet i anslutning till bostaden”. Planändringarna innebär också att våningsantalet för mindre delar av kvartersmarken ökar från två till tre våningar samt att det ges möjlighet att inreda vind på delar av planområdet. Vidare innebär ändringen av detaljplanen att ett antal mindre vägar tas bort till förmån för de naturvärden som finns inom området. Delar av kvartersmark för bostäder ersätts av naturmark och mindre delar av naturmark görs till kvartersmark. Dessutom föreslås ett tiotal parkeringsplatser i södra delen av planområdet.

Samråd och granskning har ägt rum under 2019. Ändringen av detaljplanen antogs av Kommunstyrelsen den 19 november 2019. Du hittar antagandehandlingarna till höger om du klickar på den lilla pilen till höger om punkten Antagande.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Mattisson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se