Ingelstad 3:36 med flera, vid Kanslivägen

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra centrumfunktioner och ca 30 bostäder i rad- och flerbostadshus i stationsnära läge i Västra Ingelstad. Den befintliga förskolan kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet och en ny gatukoppling, som idag nyttjas för gång- och cykeltrafik, föreslås mellan Kanslivägen och Stationsvägen.

Samrådsmöte äger rum tisdagen den 16 april klockan 18.00 i Fullmäktigesalen i kommunhuset i Vellinge. Observera att ingång sker från stor parkeringen på Västerbrogatan.

Handlingarna finns tillgängliga på Västra Ingelstads bibliotek och kommunhuset i Vellinge under tiden 5 april till 10 maj 2019. Du hittar också alla handlingar i digital form genom att klicka på fliken Samråd i menyn till höger.

Synpunkter ska ha inkommit senast 10 maj 2019 till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Har ni frågor kontakta planarkitekt Rickard Persson på telefon 040-42 50 00.

Förskola V Ingelstad.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se