Ingelstad 3:36 med flera, vid Kanslivägen

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra centrumfunktioner och ca 30 bostäder i rad- och flerbostadshus i stationsnära läge i Västra Ingelstad. Den befintliga förskolan kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet och en ny gatukoppling, som idag nyttjas för gång- och cykeltrafik, föreslås mellan Kanslivägen och Stationsvägen.

Detaljplanen var ute på samråd under tiden 5 april till 10 maj 2019.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Förskola V Ingelstad.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se