Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Skanör 8:40, 8:42, 8:43 och 8:44 vid Falsterbovägen

UNDERRÄTTELSE INFÖR ANTAGANDE

På grund av återremiss i Kommunfullmäktige kommer ärendet att slutbehandlas senare.
I enlighet med Plan- och Bygglagen 5 kap 24 § (2010:900) finns utlåtandet (sammanställning av inkomna yttranden under granskningen) tillgängligt här tillsammans med antagandehandlingarna. Du hittar dem till höger under punkten Antagande.

SYFTE

Syftet med detaljplaneförslaget är att pröva ny bebyggelse med lokaler i entréplan och bostäder ovanpå. Planområdet har utökats sedan samrådet till att även innefatta Falsterbovägen och ett område benämnt Triangelns torgyta väster om denna väg, som föreslås ges kommunalt huvudmannaskap med syfte att säkra parkeringsbehovet för framtida näringsidkare och förbättra dagvattenhanteringen.
Detaljplaneförslaget ger inte upphov till markköp från kommunens sida.
Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050 och antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Samråd och granskning har ägt rum.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Publicerad:
31 maj, 2021