Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Skanör 8:40, 8:42, 8:43 och 8:44 vid Falsterbovägen

Bakgrund

Detaljplanen prövar möjligheten att, på platsen för nuvarande bebyggelse med boende och i viss mån handel i ett och ett halvt våningsplan, uppföra nya bostadshus med lägenheter i högst två våningar med handel och verksamheter i bottenvåningen.

Planen innebär därmed en föreslagen bebyggelseskala nära dagens, men mindre höjning av bebyggelsens höjd från dagens en och en halv våning till två våningar där det övre våningsplanet då utgörs av inredd vind med förhöjt väggliv. Föreslagen exploateringsgrad är 25-45 % av fastighetsarean (mestadels 1/4 till 1/3). Föreslagen taklutning är mellan 35-45 grader.

Planen innebär en utökning av tillåten markanvändning och att verksamheter som restaurang och blomsterhandel behålls medan drivmedelshandel och bilverkstad avvecklas. I nya byggnader finns önskemål om lokaler för exempelvis handel och enklare ej störande verksamheter föreslås i någon utsträckning kunna bedrivas i bottenvåningarna.

Detaljplanens syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av att inom området uppföra ny bebyggelse med tonvikt på boende i marklägenheter och lägenheter i föreslagen skala och omfattning samt i olika grad att de kompletteras med lokaler för ej störande verksamheter i bottenvåningarna i husen direkt norr och söder om Rönnebäcks väg.

Förslaget bedöms vara i linje med målsättningarna i kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010.

Samråd har ägt rum under sommaren 2021.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Oskar Nygren
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se