Hoppa till innehåll

Del av Skanör 2:1, nytt stationsläge vid Hagarondellen i Skanör

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt hållplatsläge norr om Malmövägen, vid Hagarondellen i Skanör, med tillhörande pendlarparkeringar. Detaljplanen är en del av införandet av satsningen på högkvalitativ busstrafik i stråket Malmö - Falsterbonäset. Följ kommunens beskrivning av projektet genom att klicka här.

Samråd har ägt rum under februari och mars och inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse.

GRANSKNING

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Skanör under tiden 14 augusti till 11 september.
Samtliga handlingar hittar du även till höger under punkten Granskning och den lilla pilen.

Synpunkter med namn och adress ska senast 11 september 2020 ha inkommit till Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Skanör 2_1 Hagarondellen.JPG

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Översiktsplanarkitekt Lisa Dieckhoff
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se