Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av detaljplan för Skanör 45:3 med flera, vid Vånggatan

Syfte

Planförslagets syfte är att möjliggöra en fastighetsreglering för fastigheterna Skanör 45:2 och 45:3 på ett sätt så att marken med ett befintligt förråd kan byta ägare genom ändring av gällande detaljplans fastighetsindelningsbestämmelser.

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget medför inte en betydande miljöpåverkan.
Förslaget ger inte upphov till varken inlösen, ersättning eller markköp från kommunens sida.
Samråd och granskning har ägt rum.

Granskningshandlingarna och underlaget för detaljplaneförslaget hittar du till höger under punkten Granskning.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Elin Hallström
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
13 april 2023 12:59