Hoppa till innehåll

Ändring av detaljplan för Falsterbo 5:217 och 5:249 med flera, västra delen av Kullsbackarna

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra en gång– och cykelväg längs norra sidan av Clemensagervägen samt här ändra till kommunalt huvudmannaskap. Planen innebär också justeringar beträffande omfattning av några hörnavskärningar i gatukorsningar och sträckning av en gång- och cykelväg.

Granskning har ägt rum under 2019 och antagandehandlingar har tagits fram. Ändringen av detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2019. Du hittar antagandehandlingarna till höger under punkten Antagande och den lilla pilen. Beslutet om antagande är överklagat.

Clemensagervägen gc.jpg

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Samhällsbyggnadschef Anna Möller
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se