Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Falsterbo 8:57 – 8:63, vid Reinhold von Essens väg

Samråd

Detaljplaneförslaget syftar till att bevara den kulturhistoriskt värdefulla grupphusbebyggelsen, inom planområdet vid Reinhold von Essens väg i Falsterbo, genom att skydda nuvarande fasader mot söder, öster och norr med entréer, murar, garage och uppfarter och samtidigt möjliggöra för tillbyggnader åt väster lika de som i närtid tillkommit genom lovgivning.
Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samrådsmöte har ägt rum.

Samrådshandlingarna hittar du till höger under punkten Samråd.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Oskar Nygren
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se