Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för del av Stora Hammar 16:136 och 16:137 samt del av Gottåkra 1:56, vid Esplanaden i Höllviken

Underrättelse om antagande

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har 2023-09-25 § 109 antagit detaljplan för del av Stora Hammar 16:136 och 16:137 samt Gottåkra 1:56, vid Esplanaden i Höllviken.

Kommunfullmäktiges beslut är överklagat.

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2023-09-25 § 109 och antagandehandlingar hittar du till höger under punkten Antagande.

Syfte

Detaljplaneförslaget syftar till att pröva ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med ungdomsbostäder och radhus som riktar sig till unga familjer.

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050 samt fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken, Vision 2050.
Förslaget medför inte en betydande miljöpåverkan.
Detaljplaneförslaget ger upphov till inlösen av mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats.
Detaljplaneförslaget upprättas med utökat planförfarande.
Samråd och granskning har ägt rum.

Stora Hammar.jpg

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Översiktplanarkitekt Rickard Persson
vellinge.kommun@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
13 april 2023 12:54