Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Stora Hammar 16-136 m fl

Samråd

Detaljplaneförslaget syftar till att pröva ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med ungdomsbostäder och radhus som riktar sig till unga familjer samt möjliggöra första etappen av ett större sammanhängande grönt stråk för rekreation och dagvattenhantering som ska fortsätta österut och knyta samman ny bebyggelse med ett större sammanhängande naturstråk.

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050 samt fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken, Vision 2050.
Förslaget medför inte en betydande miljöpåverkan.

Samrådsmöte ägde rum den 1 mars 2022 i matsalen på Stora Hammars skola i Höllviken. Samshandlingarna hittar du under punkten Samråd till höger.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Plan- och exploateringschef Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Publicerad:
15 december, 2020