Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Stora Hammar 16-136 m fl

Samråd

Detaljplaneförslaget syftar till att pröva ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med ungdomsbostäder och radhus som riktar sig till unga familjer samt möjliggöra första etappen av ett större sammanhängande grönt stråk för rekreation och dagvattenhantering som ska fortsätta österut och knyta samman ny bebyggelse med ett större sammanhängande naturstråk.

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050 samt fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken, Vision 2050.
Förslaget medför inte en betydande miljöpåverkan.

Samrådsmöte äger rum tisdagen den 1 mars 2022 klockan 17.00 i matsalen på Stora Hammars skola i Höllviken.

Samrådshandlingar finns, under tiden 22 februari till 22 mars 2022, tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken.
Samtliga handlingar hittar du under punkten Samråd till höger.

Synpunkter med namn och adress ska senast 22 mars 2022 ha inkommit till Plan, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se