Hoppa till innehåll

Ljunghusen 2:23, vid Ljungsätersvägen

Detaljplan för Ljunghusen 2:23, vid Ljungsätersvägen

Detaljplanen har fått laga kraft den 15 november 2021.

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun antog detaljplanen den 12 oktober 2021. Kommunstyrelsens beslut § 166 och underrättelse om antagande hittar du till höger under punkten Antagande.

I enlighet med Plan- och Bygglagen 5 kap 24 § (2010:900) finns utlåtandet (sammanställning av inkomna yttranden under granskningen) tillsammans med övriga handlingar i ärendet tillgängliga i spalten till höger under punkten Antagande.

Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny fastighetsbildning som avser att dela parhuset så att varje lägenhet kan tilldelas en egen fastighet. Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010.

Samråd ägde rum under december 2020 - januari 2021 och granskning under juli - augusti 2021. Kommunstyrelsen har 12 oktober antagit detaljplanen och den har fått laga kraft den 15 november 2021.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Oskar Nygren
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se