Hoppa till innehåll

Ljunghusen 2:23, vid Ljungsätersvägen

Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny fastighetsbildning som avser att dela parhuset så att varje lägenhet kan tilldelas en egen fastighet. Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010.

Samråd har ägt rum under december 2020 - januari 2021.

Granskning

Granskninger äger rum under tiden 1 juli till 27 augusti 2021. Handlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och på biblioteket i Höllviken. Du hittar dem även till höger under punkten Granskning.

Synpunkter med namn och adress ska senast 27 augusti 2021 ha inkommit till Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Oskar Nygren
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se