Höllviken 8:175, vid Falsterbovägen

Planens syfte och innehåll

Detaljplanen prövar lämpligheten av att på platsen för nuvarande drivmedelsstation istället uppföra nya byggnader för ca 20-25 bostäder med lokaler i bottenvåningen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 21 maj 2019.

Höllviken 8-175.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Exploateringsingenjör Eric Arnehed
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se