Höllviken 23:7, vård- och omsorgsboende öster om Henriks hage

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende med cirka 50 platser öster om förskolan Henriks hage.

Samrådsmöte ägde rum tisdagen den 12 november 2019 i fullmäktigesalen i kommunhuset i Vellinge.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken under tiden 1 oktober till 29 november 2019.

Du hittar handlingarna till höger vid den lilla pilen till höger om punkten Samråd.

Synpunkter med namn och adress ska senast 29 november 2019 ha inkommit
till Planenheten, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se