Höllviken 23:7, vård- och omsorgsboende öster om Henriks hage

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende med cirka 50 platser öster om förskolan Henriks hage.

Samråd ägde rum under hösten 2019.

Förslaget ställs nu ut för granskning under tiden 25 mars till 8 april.
Samtliga handlingar hittar du till höger under punkten Granskning och den lilla pilen.

Synpunkter ska ha inkommit senast 8 april 2020 till Plan- och Byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se